Advertisment مگر جنگ شده که طرح سه فوریتی می‌دهید؟! | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

مگر جنگ شده که طرح سه فوریتی می‌دهید؟!

سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: مگر در شرایط کنونی جنگ رخ داده که طرح سه فوریتی تهیه شود؟
پانیسا حسن زاده
سخنگوی هیات رییسه مجلس، درواکنش به انتقادات نسبت به قرارداد ایراو توتال، گفت: برخی دوستان مدعی هستند که هیچ گونه اطلاعاتی درباره قرارداد با توتال ندارند، چگونه افرادی که هیچ گونه اطلاعاتی از قرارداد ندارند درباره آن اظهار می کنند.بهروز نعمتی، با اشاره به تهیه طرح سه فوریتی توقف اجرای قرارد توتال توسط برخی نمایندگان، گفت: تهیه طرح سه فوریتی در مواقع اضطراری انجام می شود، به این ترتیب مگر در شرایط کنونی جنگ رخ داده که طرح سه فوریتی تهیه شود، به نظر بنده این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و تاکنون تقدیم هیات رییسه مجلس نشده است.نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود:برخی دوستان مدعی هستند که هیچ گونه اطلاعاتی درباره قرارداد ندارند، لذا این سوال مطرح می شود که افرادی که هیچ گونه اطلاعاتی از قرارداد ندارند چگونه درباره آن اظهار می کنند، مگر می شود افراد درباره مسائلی که اطلاعات ندارند، اظهارنظر کنند.انعقاد قرارداد توتال در چارچوب قراردادهای IPC استسخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انعقاد قرارداد توتال و سایر قراردادها که در آینده منعقد می شود در چارچوب قراردادهای IPC است، تصریح کرد:مجلس چارچوب قراردادها را مشخص و تصویب کرده و موارد ۱۵گانه نظام در طرح ها دیده شده و به دولت اختیار داده شده که این قرادادها در چارچوب IPC منعقد شود و طرح سایر مسائل حاشیه ای است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس دریافت طرح توقف قرارداد توتال را رد کرد:

مگر جنگ شده که طرح سه فوریتی می‌دهید؟!

سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: مگر در شرایط کنونی جنگ رخ داده که طرح سه فوریتی تهیه شود؟
اخبار دولت مجلس

سخنگوی هیات رییسه مجلس، درواکنش به انتقادات نسبت به قرارداد ایراو توتال، گفت: برخی دوستان مدعی هستند که هیچ گونه اطلاعاتی درباره قرارداد با توتال ندارند، چگونه افرادی که هیچ گونه اطلاعاتی از قرارداد ندارند درباره آن اظهار می کنند.

بهروز نعمتی، با اشاره به تهیه طرح سه فوریتی توقف اجرای قرارد توتال توسط برخی نمایندگان، گفت: تهیه طرح سه فوریتی در مواقع اضطراری انجام می شود، به این ترتیب مگر در شرایط کنونی جنگ رخ داده که طرح سه فوریتی تهیه شود، به نظر بنده این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و تاکنون تقدیم هیات رییسه مجلس نشده است.

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود:برخی دوستان مدعی هستند که هیچ گونه اطلاعاتی درباره قرارداد ندارند، لذا این سوال مطرح می شود که افرادی که هیچ گونه اطلاعاتی از قرارداد ندارند چگونه درباره آن اظهار می کنند، مگر می شود افراد درباره مسائلی که اطلاعات ندارند، اظهارنظر کنند.

انعقاد قرارداد توتال در چارچوب قراردادهای IPC است

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انعقاد قرارداد توتال و سایر قراردادها که در آینده منعقد می شود در چارچوب قراردادهای IPC است، تصریح کرد:مجلس چارچوب قراردادها را مشخص و تصویب کرده و موارد ۱۵گانه نظام در طرح ها دیده شده و به دولت اختیار داده شده که این قرادادها در چارچوب IPC منعقد شود و طرح سایر مسائل حاشیه ای است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹