Advertisment ظرفیت ایران برای صادرات NGL | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

ظرفیت ایران برای صادرات NGL

معاون اجرایی مدیرعامل و رییس طرح‌های شرکت لینده گفت: ایران می‌تواند در آینده به کشورهایی چون قطر NGL صادر کند.
پانیسا حسن زاده
معاون اجرایی مدیرعامل و رییس طرح‌های شرکت لینده گفت: ایران می‌تواند در آینده به کشورهایی چون قطر NGL صادر کند.به گزارش خبرنگار پتروشیمی «انرژی امروز»، راینهارت وگل، امروز در سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت: ما می‌توانیم در زمینهNGL فعال باشیم. ایران در زمینه خوراک سرمایه‌گذاری بسیاری می‌کند؛ مانند پروژه سیراف و در زمینه تامین خوراک گامهایی منطقی‌ را در جهان برداشته است. او با تاکید بر اینکه «ایران می تواند در آینده به کشورهایی چون قطر NGL صادر کند»، افزود: NGL  تکنولوژی خاص خود را دارد. در ایران وقتی پروژه مایع‌سازی گاز را شروع کردیم اما متاسفانه با تحریم ها مواجه شدیم و حال بازگشتیم.معاون اجرایی مدیرعامل و رییس طرح‌های شرکت لینده اظهار کرد: قیمت گاز در عربستان اخیرا گران شده است و ممکن است در برخی جاها خوراک در دست نباشد؛ اما ایران می‌تواند در زمینه نفتا و الفین سرمایه‌گذاری کند، چرا که نفتا سود خوبی هم دارد. وگل با اشاره به المان‌های توسعه‌دهنده پتروشیمی گفت: تامین منابع مالی و تامین خوراک (که ایران در آن جایگاه ممتازی قرار دارد) از الزامات توسعه صنعت پتروشیمی هستند.معاون اجرایی مدیرعامل و رییس طرح‌های شرکت لینده تاکید کرد: ایران باید به تکنولوژی‌هایی در زمینه الفین دست یابد که در دست بازیگران بزرگ است. او همچنین با تاکید بر ارتقای استانداردها گفت: با توجه به نوسان نرخ خوراک در ایران لازم است که انعطاف‌پذیری در این زمینه نیز وجود داشته باشد.
معاون اجرایی مدیرعامل و رییس طرح های شرکت لینده اظهار کرد:

ظرفیت ایران برای صادرات NGL

معاون اجرایی مدیرعامل و رییس طرح‌های شرکت لینده گفت: ایران می‌تواند در آینده به کشورهایی چون قطر NGL صادر کند.
اخبار صنعت پتروشیمی

معاون اجرایی مدیرعامل و رییس طرح‌های شرکت لینده گفت: ایران می‌تواند در آینده به کشورهایی چون قطر NGL صادر کند.

به گزارش خبرنگار پتروشیمی «انرژی امروز»، راینهارت وگل، امروز در سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت: ما می‌توانیم در زمینهNGL فعال باشیم. ایران در زمینه خوراک سرمایه‌گذاری بسیاری می‌کند؛ مانند پروژه سیراف و در زمینه تامین خوراک گامهایی منطقی‌ را در جهان برداشته است. 

او با تاکید بر اینکه «ایران می تواند در آینده به کشورهایی چون قطر NGL صادر کند»، افزود: NGL  تکنولوژی خاص خود را دارد. در ایران وقتی پروژه مایع‌سازی گاز را شروع کردیم اما متاسفانه با تحریم ها مواجه شدیم و حال بازگشتیم.

معاون اجرایی مدیرعامل و رییس طرح‌های شرکت لینده اظهار کرد: قیمت گاز در عربستان اخیرا گران شده است و ممکن است در برخی جاها خوراک در دست نباشد؛ اما ایران می‌تواند در زمینه نفتا و الفین سرمایه‌گذاری کند، چرا که نفتا سود خوبی هم دارد. 

وگل با اشاره به المان‌های توسعه‌دهنده پتروشیمی گفت: تامین منابع مالی و تامین خوراک (که ایران در آن جایگاه ممتازی قرار دارد) از الزامات توسعه صنعت پتروشیمی هستند.

معاون اجرایی مدیرعامل و رییس طرح‌های شرکت لینده تاکید کرد: ایران باید به تکنولوژی‌هایی در زمینه الفین دست یابد که در دست بازیگران بزرگ است. 

او همچنین با تاکید بر ارتقای استانداردها گفت: با توجه به نوسان نرخ خوراک در ایران لازم است که انعطاف‌پذیری در این زمینه نیز وجود داشته باشد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹