Advertisment گزارش عملکرد تولید در 57 مجتمع پتروشیمی | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

گزارش عملکرد تولید در ۵۷ مجتمع پتروشیمی

تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان دی ماه در مجموع به بیش از ۴۴ میلیون و دویست و سه هزار تن رسید.
پانیسا حسن زاده
تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان دی ماه در مجموع به بیش از ۴۴ میلیون و دویست و سه هزار تن رسید.به گزارش انرژی امروز، ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی تا پایان امسال حدود ۶۲ میلیون تن است که از میزان حدود ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.براساس این گزارش، عملکرد ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقردرمنطقه ماهشهر ازابتدای سال تا پایان دی ماه امسال ۱۶ میلیون و دویست و پنجاه و چهارهزار تن بوده است.ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی درماهشهر ۲۵.۶ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز ۲۱ میلیون تن برآورد شده است.همچنین، عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقردر منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود ۱۸ میلیون ششصد و هشتاد و هفت هزارتن بوده است.ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه ۳۲.۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز درحدود ۲۶.۵ میلیون تن برآورد شده است.بر پایه این گزارش، تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر درمناطق داخلی کشور درمدت زمان مذکوردرحدود ۹ میلیون و دویست و شصت و یک هزار بوده است.ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور ۱۳.۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز ۱۱.۴ میلیون تن برآورد شده است.به گزارش نیپنا؛ مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی دردی ماه امسال حدود ۴.۲۸ میلیون تن و عملکرد تولید ازابتدای سال تا پایان این ماه حدود ۴۴.۲۰۳ میلیون تن بوده است.میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان دی ماه نیز۱۴.۳۰۱.۳۵ هزار تن به ارزش ۳۰۷.۳۴۳.۴۵ میلیارد ریال بوده است.همچنین فروش بین مجتمعی شرکت ها نیز ۷.۶۴۲.۴۲هزارتن به ارزش ۱۴۵.۶۸۴.۵۶ میلیارد ریال رسید.گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید دردی ماه امسال را مجتمع های پتروشیمی رجال، بیستون، قائد بصیر ،لرستان، مهاباد ، شیمی بافت،مهر،کربن ایران شازند،پلیمر کرمانشاه، اهتمام جم،نوری، خراسان،لاله، ارومیه ، شیراز، پردیس، و خارک به خود اختصاص دادند.

گزارش عملکرد تولید در ۵۷ مجتمع پتروشیمی

تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان دی ماه در مجموع به بیش از ۴۴ میلیون و دویست و سه هزار تن رسید.
اخبار صنعت پتروشیمی

تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان دی ماه در مجموع به بیش از ۴۴ میلیون و دویست و سه هزار تن رسید.

به گزارش انرژی امروز، ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی تا پایان امسال حدود ۶۲ میلیون تن است که از میزان حدود ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

براساس این گزارش، عملکرد ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقردرمنطقه ماهشهر ازابتدای سال تا پایان دی ماه امسال ۱۶ میلیون و دویست و پنجاه و چهارهزار تن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی درماهشهر ۲۵.۶ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز ۲۱ میلیون تن برآورد شده است.

همچنین، عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقردر منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود ۱۸ میلیون ششصد و هشتاد و هفت هزارتن بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه ۳۲.۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز درحدود ۲۶.۵ میلیون تن برآورد شده است.

بر پایه این گزارش، تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر درمناطق داخلی کشور درمدت زمان مذکوردرحدود ۹ میلیون و دویست و شصت و یک هزار بوده است.

ظرفیت اسمی سالانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور ۱۳.۷ میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز ۱۱.۴ میلیون تن برآورد شده است.

به گزارش نیپنا؛ مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی دردی ماه امسال حدود ۴.۲۸ میلیون تن و عملکرد تولید ازابتدای سال تا پایان این ماه حدود ۴۴.۲۰۳ میلیون تن بوده است.

میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان دی ماه نیز۱۴.۳۰۱.۳۵ هزار تن به ارزش ۳۰۷.۳۴۳.۴۵ میلیارد ریال بوده است.

همچنین فروش بین مجتمعی شرکت ها نیز ۷.۶۴۲.۴۲هزارتن به ارزش ۱۴۵.۶۸۴.۵۶ میلیارد ریال رسید.

گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید دردی ماه امسال را مجتمع های پتروشیمی رجال، بیستون، قائد بصیر ،لرستان، مهاباد ، شیمی بافت،مهر،کربن ایران شازند،پلیمر کرمانشاه، اهتمام جم،نوری، خراسان،لاله، ارومیه ، شیراز، پردیس، و خارک به خود اختصاص دادند.

کد خبر: 
۱۹۷۳۹

دسته‌بندی‌ها

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹