رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
تد اوم نهضت گازرسانی در دولت یازدهم با افزایش ظرفیت تولید  و پالایش گاز

صنعت گاز بستری مطمئن برای تاب آوری ملّی

صنعت گاز بستری مطمئن برای تاب آوری ملّی

د ر د نیای متلاطم و  مملو از عد م قطعیت های این روزها، تصمیم سازان، تصمیم گیران و مدیران ارشد  کشورها به مثابه سیستم های پیچید ۀ اقتصاد ی و اجتماعی، با مخاطرات متعدد  و متنوعی مواجه هستند  که قابلیت‏ پیش بینی اند کی د ارند  و د انش بشری د رخصوص د رک آثار و تحلیل پیامد های آنها، همچنان محد ود  است. د ر این میان و بنابر اعلام اند یشمند ان و متخصصان برجسته، بهترین راه مقابله با مخاطرات این چنینی، ارتقای «تاب آوری ملّی» د ر ابعاد  گوناگون اقتصاد ی، اجتماعی و زیست‏ محیطی است. د ر این رویکرد ، سیستمی تاب آور است که بتواند  مخاطرات موقت یا د ائم را جذب کرد ه و بد ون اینکه کارکرد  خود  را از د ست بدهد ، با شرایط محیطیِ به سرعت د ر حال تغییر د ر د نیای کنونی، منطبق شود .

     توجه به این مهم، د ر حالی ضروری به نظر می رسد  که به رغم بد خواهی د شمنان نظام اسلامی از ابتد ای پیروزی انقلاب و تشد ید  آن د ر چند  سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران همواره د ر مسیر رشد  و تعالی گام برد اشته و با عنایت به تد ابیر مسئولان و همراهی تمامی ایرانیان، این مسیر د ر افق ۱۴۰۴ به سرمنزل مقصود  نیز خواهد  رسید . د ر این میان، اما کاهش معناد ار تورم، ایجاد  ثبات پاید ار د ر فضای کسب و کار، خروج موفق از رکود  صنعتی و رهایی از رشد  منفی ۷د رصد ی و د ستیابی به نرخ های مثبت و معناد ار رشد  اقتصاد ی د ر سال گذشته و جاری، شکست سد  تحریم های ناجوانمرد انه علیه اقتصاد  و حضور مجد د  معناد ار و موثر صنعت نفت و گاز ایران د ر مناسبات و مباد لات جهانی انرژی، ازجمله کسب کرسی ریاست مجمع کشورهای صاد رکنند ۀ گاز به همراه افزایش تولید  نفت و گاز با هد ف احیای بازارهای سنتی صاد رات را می توان و باید  ازجمله مهم ترین د ستاورد های د ولت تد بیر و امید  برشمرد. این د ستاورد های ارزشمند  د ر کنار بسیاری از موفقیت های د یگر را می‏توان د ر د و بعد  د اخلی و بین المللی موثر بر تاب آوری ملی متصور شد .

      وجه اشتراک «اقتصاد  مقاومتی» به مفهوم مقاوم سازی اقتصاد  ملّی د ر مقابل تغییرات، مخاطرات و تهد ید های د اخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و تعالی ایران اسلامی و د ستیابی به مقام نخست منطقه د ر افق ۱۴۰۴، با اد بیات علمی رایج د ر حوزۀ اقتصاد ، «تاب آوری» به شمار می رود . در این رهگذر، ناگفته پید است که صنعت گاز و تأمین پاید ار گاز طبیعی مورد  نیاز د ر بخش های مختلف صنعتی، خانگی، حمل و نقل، نیروگاهی و البته کارکرد  آن به عنوان کالایی استراتژیک د ر مناسبات بین‏المللی و معاد لات ژئواستراتژیک، نقشی بی بد یل خواهد  د اشت.

      تد اوم نهضت گازرسانی به سراسر کشور با افزایش ظرفیت تولید  و پالایش گاز طبیعی، افزایش ضریب تزریق گاز به مخازن هید روکربوری برای افزایش ضریب برد اشت نفت، جایگزینی سوخت پاک گاز به‏جای سوخت های مایع مورد  مصرف د ر بسیاری از نیروگاه ها و روستاهای محروم با هد ف ایجاد  صرفۀ اقتصاد ی و صیانت از محیط زیست، طراحی و بهره‏برد اری از هزاران میلیارد  تومان طرح و پروژۀ توسعه ای که نقش به سزایی د ر رونق کسب و کارهای د اخلی و حماست از سازند گان ایرانی د ربر خواهد  د اشت، گسترش شبکۀ گازرسانی به سراسر کشور ازجمله سیستان و بلوچستان به-عنوان آخرین ایستگاه گازرسانی کشور و  توجه بیش از پیش به مسئولیت های اجتماعی با هد ف ارتقای شاخص های رفاه و عد الت د ر سراسر کشور را می توان ازجمله مهم ترین اقد ام های شرکت ملی گاز ایران برشمرد  که آثار متعد د  و بسیار مؤثری د ر ارتقای شاخص های «د رون زایی» اقتصاد  مقاومتی و تاب آوری ملّی کشورمان د ارد . افزون بر این موارد ، برنامه ریزی و اقد ام های ارزند ه برای حضور مؤثر در مناسبات بین المللی گاز و کسب سهم بازار مناسب از بازارهای جهانی گاز، ایجاد  تعامل با بازیگران برتر عرصۀ فنّاوری های نوین د ر صنعت گاز و همراهی با د ستگاه د یپلماسی کشور به منظور تسریع د ر روند  احد اث خطوط لولۀ منطقه ای و بین المللی، توسعۀ زیرساخت‏های ال ان جی و ایستاد گی غرورآفرین د ر برابر زیاد ه خواهی های همسایۀ نامطمئن برای تأمین گاز مناطق شمالی کشور نیز ازجمله ابعاد  «برون زایی» اقتصاد  مقاومتی و تاب آوری ملّی محسوب می شود . افزون بر این موارد ، رویکرد  کلان نظام برنامه ریزی کشور د ر برنامۀ ششم توسعه و توجه ویژه به اقتصاد  سبز و امنیت انرژی برای ارتقای شاخص های قد رت ملّی، نقش و جایگاه بی بد یل صنعت گاز را د ر روند  توسعۀ پاید ار اقتصاد ی و تاب آوری ملّی د وچند ان می سازد .

     اعتلای د وچند ان اعتبار و جایگاه شرکت ملی گاز ایران د ر نخستین سال از نیمۀ د وم قرن حیات خود  و د ستیابی به اهد اف کلان صنعت گاز، بدون ترد ید  مرهون همراهی و عزم متخصصان و جهاد گران افتخارآفرین صنعت گاز د ر سراسر کشور خواهد  بود  تا تجلّی «افتخار به ایرانی بود ن» که د ر متن سند  جشم اند از ۱۴۰۴ نیز بر آن تأکید  ویژه ای شده است، بیش از هر زمان د یگری تحقق یابد.

دسته‌بندی‌ها

۴۹