Advertisment فجر جم، پالایشگاه سبز د ر افق برنامه ششم توسعه | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
اقد ام عملی برای تحقق اقتصاد  مقاومتی د ر پالایشگاه فجر جم با استقرار سیستم مد یریت انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

فجر جم، پالایشگاه سبز د ر افق برنامه ششم توسعه

فجر جم، پالایشگاه سبز د ر افق برنامه ششم توسعه

شرکت «پالایش گاز فجر جم» با نام اولیه پالایشگاه ولی عصر(عج) در سال ۱۳۶۷ برای تصفیه گاز میاد ین نار و کنگان د ر جنوب شرق استان بوشهر به بهره برد اری رسید . ظرفیت اولیه آن ۸۵ میلیون مترمکعب د ر روز بود  که با طرح افزایش ظرفیت د رسال ۱۳۷۹ به ۱۱۰ میلیون مترمکعب و د رسال ۱۳۸۹ به ۱۲۵میلیون متر مکعب در روز رسید .
د ر سال ۱۳۸۵ با ایجاد  چارت HSE، واحد  حفاظت محیط زیست با هد ف کنترل آلایند ه های زیست محیطی اقدام به شناسایی نقاط قابل بهبود  نمود . سپس با برنامه ریزی و تعریف پروژه های مختلف برای کنترل آلایند ه های هوا، آب و خاک، مد یریت انرژی، پیاده سازی سیستم های مد یریتی مرتبط مانند  ایزو۱۴۰۰۱، مدیریت پسماند  و صرفه جویی د ر مصرف آب را د ر سرلوحه کاری خود  قرار داد.

از سال ۱۳۹۳ نگاه به اهد اف زیست محیطی در این شرکت، فرآیند محور شد ه است و از آن پس، با تعریف شاخص های فرآیند ی، اهد اف و برنامه های زیست محیطی شرکت براساس این شاخص ها پیگیری می شود . با ابلاغ سیاست های کلان محیط زیست ازسوی مقام معظم رهبری د ر سال ۱۳۹۴، واحد  محیط زیست پالایشگاه نیز با ادغام شاخص های فرآیند ی پالایشگاه در راستای اجرای سیاست های کلان زیست محیطی ستاد  شرکت ملی گاز ایران، د رحال برنامه ریزی و تعریف اهد اف بلند مد ت پنج ساله ششم توسعه است. از جمله اقد ام های مهم و ارزشمند  شرکت «پالایش گاز فجر جم» د ر همین  راستا، طرح ریزی و استقرارسیستم مد یریت انرژی براساس استاند ارد  ایزو ۵۰۰۰۱ و کاهش گازهای فلر به شمار می رود.

طرح ریزی و استقرارسیستم مد یریت انرژی براساس استاند ارد  ایزو ۵۰۰۰۱
هد ف از تد وین این استاند ارد ، توانمند سازی شرکت برای استقرار سیستم ها و فرآیند های لازم با هد ف بهبود  عملکرد  انرژی است. اجرای این استاند ارد  به منظور هد ایت پالایشگاه فجر جم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، هزینه انرژی و د یگر موارد  تاثیرگذار بر محیط زیست ازطریق مد یریت نظام مند  انرژی است. این استاند ارد  الزامات یک سیستم مد یریت انرژی را برای تد وین و استقرار یک خط مشی انرژی، استقرار اهد اف خرد  و کلان و طرح های اقد ام مربوط به آن مشخص می کند  که د ر برد ارند ه الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به مصارف بارز انرژی است.
این استاند ارد  بر اساس چارچوب بهبود  مستمر «طرح ریزی، اجرا، بررسی و اقد ام» استوار است و مد یریت انرژی را د ر تمامی فعالیت های سازمان، جاری می سازد . براساس تصمیم مد یران ارشد  پالایشگاه، اجرای این طرح با انتخاب مشاور با صلاحیت، از اول اسفند  سال ۱۳۹۵ د ر د ستور کار قرار گرفته است که انجام مراحل آن، عبارتند  از:
 طرح ریزی: د ر این مرحله، هد ایت بازنگری انرژی با ایجاد  خط مبنای انرژی و تعیین شاخص های عملکرد  انرژی، اهد اف کلان، اهد اف خرد  و اقد امات عملی مورد  نیاز برای کسب نتایج براساس فرصت های بهبود  عملکرد  انرژی و خط مشی انرژی سازمان د رنظر گرفته می شود .
 اجرا: استقرار طرح های اقد ام مد یریت انرژی، اصلی ترین فعالیت مورد  نظر د ر این مرحله است.
 بررسی: در این مرحله، پایش و اند ازه گیری فرآیند ها و شاخص های کلیدی فعالیت هایی که عملکرد  انرژی را نسبت به خط مشی انرژی و اهد اف کلان تعیین می شود  و سپس، نتایج به د ست آمد ه گزارش خواهد  شد .
 اقد ام: در آخرین مرحله نیز اقد اماتی برای بهبود  مستمر عملکرد  انرژی و سیستم مد یریت انرژی به انجام خواهد  رسید.
محد ود ه طرح:
 ممیزی انرژی تاسیسات و ساختمان ها د ر پالایشگاه و بند ر سیراف.
 استقرار سیستم مد یریت انرژی مبتنی بر استاند ارد  ایزو ۵۰۰۰۱ د ر کلیه واحد های تابعه شرکت پالایش گاز فجر جم.
 تامین و راه اند ازی نرم افزار مد یریت انرژی EMS و مشاهد ه آنلاین شاخص های انرژی بر روی سرور د اخلی پالایشگاه.

برنامه های کاهش فلر
از د یگر اقد ام های ارزشمند  شرکت پالایشگاه فجر جم برای بهینه سازی فرایند های اجرایی و صیانت از محیط زیست، برنامه های مد ون برای کاهش انتشار گازخای گلخانه ای و فلرینگ به شمار می رود . د ر همین راستا، ۵ برنامه عملیاتی طرح ریزی شد ه است که با انجام آنها، میزان کنونی انتشار گازهای فلر از ۱۰۰د رصد  کنونی به ۵۲/۰ د رصد  کاهش خواهد  یافت.
این برنامه ها عبارتند  از:
 برنامه شماره ۱: سرویس بود ن واحد  LPG یا د ر سرویس قرار د اد ن نیروگاه قد یم متناسب با میزان فلرینگ
 برنامه شماره ۲: تعمیر یا تعویض ۹۳-PCV 102A,B  به علت پاسی ولوها
 برنامه شماره ۳: ارسال گازهای خروجی از T-8102 به واحد  LPG
 برنامه شماره ۴: ارسال گازهای فلش د رام واحد  تثبیت به واحد  LPG
 برنامه شماره ۵: جایگزین نمود ن گازهای ارسالی از واحد  ۷۱۰۰ به فلر بجای Sweeping Gas شبکه فلر.

 

۴۹