Advertisment سربلند ی د ر بزرگ ترین افتتاح تاریخ صنعت نفت ایران | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
جزئیات بهره برد اری از فازهای ۱۷-۱۸ و ۲۰-۲۱ پارس جنوبی د ر گفتگو با مهند س بهزاد  محمد ی

سربلند ی د ر بزرگ ترین افتتاح تاریخ صنعت نفت ایران

سربلند ی د ر بزرگ ترین افتتاح تاریخ صنعت نفت ایران

اینجا قسمتی کوچکی از سرزمین پهناور ایران است؛ «پارس جنوبی» که به دلیل نامهربانی، بی تدبیری  و نابسامانی های وزارت نفت در دولت دهم، «سرزمین فرصت های ازدست رفته» نام گرفت و اگر نبود تدابیر وزارت نفت در دولت یازدهم، می توانست بسیاری از فرصت های دیگر را هم از ایران و ایرانیان هدر دهد. در چند سال گذشته، بسیار می گفتند که نابسامانی های پارس جنوبی بدجوری غرور ایران و ایرانی ها را نشانه رفته است و همچنان به مثابه زخمی کهنه بر تارک رنجور صنعت نفت و اقتصاد ایران، وقیحانه خودنمایی می کرد. دیگر قابل تحمل نبود شنیدن این جملات که میزان برداشت «قطر یک میلون نفری» ۲، ۳ یا حتی ۴ برابر « ایران ۸۰میلیون نفری» است. به راستی چرا همسایۀ کوچک ایران از آنچه در کف این سرزمین ثروتمند نهفته است، توانست خود را به ثروتمندترین کشور جهان با بالاترین درآمد سرانه بدل کند و سری میان سران نفت و گاز دنیا پیدا کند، اما ایران با تمدنی کهن و پیشینۀ ۲۵۰۰ ساله که قدمت صنعت نفتش از ۱۰۸ سال نیز گذشته است، ناتوان از رقابت با رقیبی کوچک، اما چابک ماند؟

اگرچه واکاوی چرایی و چگونگی روند تصمیم گیری برای پروژه های موسوم به «۳۵ماهه» که وزیر نفت دولت دهم از آن به مثابه انقلاب بزرگ در صنعت نفت ایران نام می‌برد، همچنان نیز با امّا و اگرهای بسیاری همراه است، اما وعدۀ دکتر روحانی در همان نخستین روزهای تبلیغات یازدهمین دورۀ ریاست جمهوری با تأکید «جبران کم کاری ها» در پارس جنوبی، سال به سال محقق شد تا با افتتاح فازهای ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ در آخرین روزهای فروردین امسال، شاهد غروب تلخی ها و طلوع خوبی ها در پایتخت انرژی ایران باشیم. مهندس «بهزاد محمدی»، مدیرعامل گروه اویک، در گفتگو با «تازه های انرژی» به جزئیات این دستاورد مهم در تاریخ صنعت نفت پرداخته و از این اتفاق مهم به عنوان بزرگ ترین افتتاح در تاریخ صنعت نفت ایران نام می برد که جزئیات آن را در ادامه می خوانید.

         بعد از سال ها انتظار، سرانجام در آخرین روزهای فرورد ین امسال، ایران و ایرانیان و البته بسیاری از فعالان صنعت نفت و گاز در سراسر دنیا، شاهد  وقوع اتفاق بزرگی د ر پارس جنوبی بود ند . این اتفاق مهم در حالی اهمیت بیشتری می یابد که با وجود مخالفت ها و سیاه نمایی برخی دلواپسان و منتقد ان، آنچه به عینیت رسید  و سربلندی صنعت نفت کشورمان را درپی داشت، ماحصل تلاش و باور ملّی در د ولت تدبیر و امید بود که از همان نخستین روزهای فعالیت خود، بر شکوفایی صنعت نفت و توجه ویژه به پروژه های پارس جنوبی تأکید داشت. دیدگاه جناب عالی به عنوان فردی که مسئولیت کلان اجرا و ارتباط مستقیم با روند اجرایی این پروژه ها را دارید، چیست؟

          قاطعانه اعلام می کنم که ۲۷ فرورد ین ۱۳۹۶، روز ماندگاری د ر تاریخ صنعت نفت کشور خواهد  بود  و یاد  و خاطرۀ آن همواره د ر اذهان باقی خواهد  ماند . د ر این روز شاهد  بزرگ ترین افتتاح د ر تاریخ صنعت نفت کشور بود یم که بخشی از آن سرمایه‌گذاری د ر بخش گاز و نفت و بخش د یگری نیز د ر حوزۀ صنعت پتروشیمی رخ د اد.

     آقای مهند س! با توجه به حضور طولانی مد ت جناب عالی د ر حوزه های  مختلف کارشناسی و مدیریت صنعت نفت و مشاهد ۀ نشیب و فرازهای متعدد، اصلی ترین تفاوت و نقاط قوت صنعت نفت در چند سال اخیر را چه می دانید؟

       واقعیت این است که بعد  از استقرار د ولت یازد هم و مواجهۀ وزارت نفت با انبوهی از پروژه های نیمه کاره و ناتمام د ر صنعت نفت، تصمیم بر آن شد  که برخی از فازها که از وضعیت کلّی بهتری برخورد ار بود ند ، به عنوان فازهای منتخب از حمایت مالی لازم برخورد ار شوند  تا به تولید  و بهره برد اری برسند .  پرواضح است که د ر اختیار د اشتن شماره قابل توجهی طرح نیمه‌کاره، هیچ فاید ه ای نمی توانست د اشته باشد  و به همین د لیل، این تصمیم استراتژیک گرفته شد  و فازهای ۱۷-۱۸، ۱۹ و ۲۰-۲۱ پارس جنوبی به عنوان طرح‌های اولویت‌د ار انتخاب شد ند  و با این تصمیم، فعالیت های اجرایی د ر این فازها شد ت گرفت. با اخذ این تصمیم استراتژیک از اواسط ۱۳۹۲ و شتاب گرفتن این پروژه‌ها، به تد ریج شاهد  تولید ی شد ن طرح ها از ۱۳۹۴ بود یم که رفته رفته بخش‌های تولید ی پروژه ها نیز تکمیل تا اینکه امروز شاهد  تولید ی شد ن این ۶ فاز د ر پارس جنوبی هستیم.

همواره تلاش داشته ایم به کارفرمایان خود، راه حل کامل یا TOTAL SOLUTION ارائه کنیم و امیدواریم برند اویک با تمرکز بر مدیریت هوشمند پروژه که در برنامه "OIEC 2020"  نیز بر آن تاکید شده است همچنان در خدمت صنعت نفت کشور باشد.

        جزئیات این طرح ها چیست و چه نقشی در میزان تولید نفت و گاز و جایگاه بین المللی صنعت نفت کشورمان خواهد داشت؟

         این یک واقعیت انکارناپذیر و بسیار ارزشمند است که با تولید ی شد ن ۶ فاز پارس جنوبی توانستیم قطر را د ر پارس جنوبی پشت سر بگذاریم. تولید ی شد ن فازها و د ر کنار آن، تولید  نفت از لایۀ نفتی پارس جنوبی، روید اد  میمون و مبارکی است که د ر تاریخ صنعت نفت ایران به ثبت خواهد  رسید . د ر این افتتاح بزرگ، بهره‌برد اری از ۶ فاز پارس جنوبی و برد اشت از لایۀ نفتی، همچنین ۴ طرح پتروشیمی آغاز شد  و عملاً د ر بخش مید ان پارس جنوبی ۶ میلیارد  فوت مکعب، معاد ل ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین د ر روز به ظرفیت شبکه ها اضافه شد . افزون بر این، بیش از ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی نیز روزانه تولید  و صاد ر خواهد  شد. برد اشت ۳۵ هزار بشکه ای نفت از لایه های نفتی پارس جنوبی د ر فاز اول برای نخستین بار نیز از اتفاقات بسیار مهم این افتتاحیه به شمار می رود.

       نقش و جایگاه «گروه اویک» در این موفقیت ارزشمند چه بود؟

      از اینکه گروه اویک، نقش قابل توجهی د ر این جریان د اشته است، بسیار خرسند  و خوشحال هستم. همچنین با توجه به اینکه به تعهد ات خود  در قبال صنعت نفت کشور جامۀ عمل پوشاند ه‌ایم، احساس سبک باری و شعف  بسیاری د ارم. ما فاز ۱۷ و ۱۸ را د ر مشارکت با شرکت اید رو (IPMI) از اواخر ۱۳۹۳، تولید ی کرد یم و به تد ریج با گذشت هر چند  ماه، یک رد یف‌ شیرین سازی با د ریافت گاز از سکوهای د ریایی، د ر سرویس قرار می گرفت؛ به طوری که د ر حال حاضر همۀ سکوهای د ریایی و رد یف‌های گازی د ر سرویس تولید  قرار د ارند .

 

       وضعیت فازهای ۲۰ و ۲۱ چگونه است؟

        د ر فازهای ۲۰ و ۲۱ که یک پالایشگاه «تمام اویکی» بود ، غیر از واگذاری بخش سکوهای د ریایی و خط لولۀ د ریایی که به شرکت تأسیسات د ریایی واگذار کرد یم، کلّ پالایشگاه خشکی و حفاری ۲۲ حلقه چاه د ر د ریا توسط اویک انجام گرفت. د ر حال حاضر تمام ۲۲ حلقۀ چاه د ر سرویس تولید  هستند و متناسب با آن، واحد های دریافت کنند ه و تصفیه کنند ۀ خوراک د ر پالایشگاه خشکی عملیاتی هستند . از اینکه د ر این روز تاریخی، میزبان چنین مراسمی با حضور ریاست محترم جمهوری بود یم بسیار خرسند م، زیرا د ر ۲۷ فرورد ین یکی از شکوهمند ترین مراسم های افتتاحیه د ر پارس جنوبی را شاهد  بود یم. 

 

      ویژگی های فنی و قابل توجه د ر فازهای ۲۰ و ۲۱ که جناب عالی روی «تمام اویکی» بود ن آن تکیه د ارید ، چیست؟

این پروژه، یکی از بزرگ ترین پروژه های گروه اویک د ر د ریا و خشک بعد از سال ها انتظار، سرانجام در آخرین روزهای فرورد ین امسال، ایران و ایرانیان و البته بسیاری از فعالان صنعت نفت و گاز در سراسر دنیا، شاهد  وقوع اتفاق بزرگی د ر پارس جنوبی بود ند . این اتفاق مهم در حالی اهمیت بیشتری می یابد که با وجود مخالفت ها و سیاه نمایی برخی دلواپسان و منتقد ان، آنچه به عینیت رسید  و سربلندی صنعت نفت کشورمان را درپی داشت، ماحصل تلاش و باور ملّی د ر د ولت تدبیر و امید بود که از همان نخستین روزهای فعالیت خود، بر شکوفایی صنعت نفت و توجه ویژه به پروژه های پارس جنوبی تأکید داشت. دیدگاه جناب عالی به عنوان فردی که مسئولیت کلان اجرا و ارتباط مستقیم با روند اجرایی این پروژه ها را دارید، چیست؟
قاطعانه اعلام می کنم که ۲۷ فرورد ین ۱۳۹۶، روز ماند گاری د ر تاریخ صنعت نفت کشور خواهد  بود  و یاد  و خاطرۀ آن همواره د ر اذهان باقی خواهد  ماند . د ر این روز شاهد بزرگ ترین افتتاح د ر تاریخ صنعت نفت کشور بود یم که بخشی از آن سرمایه‌گذاری د ر بخش گاز و نفت و بخش د یگری نیز د ر حوزۀ صنعت پتروشیمی رخ د اد .

 

        آقای مهند س! با توجه به حضور طولانی مد ت جناب عالی د ر حوزه های  مختلف کارشناسی و مدیریت صنعت نفت و مشاهد ۀ نشیب و فرازهای متعدد، اصلی ترین تفاوت و نقاط قوت صنعت نفت در چند سال اخیر را چه می دانید؟

         واقعیت این است که بعد  از استقرار د ولت یازد هم و مواجهۀ وزارت نفت با انبوهی از پروژه های نیمه کاره و ناتمام در صنعت نفت، تصمیم بر آن شد  که برخی از فازها که از وضعیت کلّی بهتری برخورد ار بود ند ، به عنوان فازهای منتخب از حمایت مالی لازم برخورد ار شوند  تا به تولید  و بهره برد اری برسند .  پرواضح است که د ر اختیار د اشتن شماره قابل توجهی طرح نیمه‌کاره، هیچ فاید ه ای نمی توانست د اشته باشد  و به همین د لیل، این تصمیم استراتژیک گرفته شد  و فازهای ۱۷-۱۸، ۱۹ و ۲۰-۲۱ پارس جنوبی به عنوان طرح‌های اولویت‌د ار انتخاب شد ند  و با این تصمیم، فعالیت های اجرایی د ر این فازها شد ت گرفت. با اخذ این تصمیم استراتژیک از اواسط ۱۳۹۲ و شتاب گرفتن این پروژه‌ها، به تد ریج شاهد  تولید ی شد ن طرح ها از ۱۳۹۴ بود یم که رفته رفته بخش‌های تولید ی پروژه ها نیز تکمیل تا اینکه امروز شاهد  تولید ی شد ن این ۶ فاز د ر پارس جنوبی هستیم.

 

       جزئیات این طرح ها چیست و چه نقشی در میزان تولید نفت و گاز و جایگاه بین المللی صنعت نفت کشورمان خواهد داشت؟

        این یک واقعیت انکارناپذیر و بسیار ارزشمند است که با تولید ی شد ن ۶ فاز پارس جنوبی توانستیم قطر را د ر پارس جنوبی پشت سر بگذاریم. تولید ی شد ن فازها و د ر کنار آن، تولید  نفت از لایۀ نفتی پارس جنوبی، روید اد  میمون و مبارکی است که د ر تاریخ صنعت نفت ایران به ثبت خواهد  رسید . د ر این افتتاح بزرگ، بهره‌برد اری از ۶ فاز پارس جنوبی و برد اشت از لایۀ نفتی، همچنین ۴ طرح پتروشیمی آغاز شد  و عملاً د ر بخش مید ان پارس جنوبی ۶ میلیارد  فوت مکعب، معاد ل ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین د ر روز به ظرفیت شبکه ها اضافه شد . افزون بر این، بیش از ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی نیز روزانه تولید  و صاد ر خواهد  شد. برد اشت ۳۵ هزار بشکه ای نفت از لایه های نفتی پارس جنوبی د ر فاز اول برای نخستین بار نیز از اتفاقات بسیار مهم این افتتاحیه به شمار می رود.

        نقش و جایگاه «گروه اویک» در این موفقیت ارزشمند چه بود؟

        از اینکه گروه اویک، نقش قابل توجهی د ر این جریان د اشته است، بسیار خرسند  و خوشحال هستم. همچنین با توجه به اینکه به تعهد ات خود  در قبال صنعت نفت کشور جامۀ عمل پوشاند ه‌ایم، احساس سبک باری و شعف  بسیاری د ارم. ما فاز ۱۷ و ۱۸ را د ر مشارکت با شرکت اید رو (IPMI) از اواخر ۱۳۹۳، تولید ی کرد یم و به تد ریج با گذشت هر چند  ماه، یک رد یف‌ شیرین سازی با د ریافت گاز از سکوهای د ریایی، د ر سرویس قرار می گرفت؛ به طوری که د ر حال حاضر همۀ سکوهای د ریایی و رد یف‌های گازی د ر سرویس تولید  قرار د ارند .

 

       وضعیت فازهای ۲۰ و ۲۱ چگونه است؟

        د ر فازهای ۲۰ و ۲۱ که یک پالایشگاه «تمام اویکی» بود ، غیر از واگذاری بخش سکوهای د ریایی و خط لولۀ د ریایی که به شرکت تأسیسات د ریایی واگذار کرد یم، کلّ پالایشگاه خشکی و حفاری ۲۲ حلقه چاه د ر د ریا توسط اویک انجام گرفت. د ر حال حاضر تمام ۲۲ حلقۀ چاه د ر سرویس تولید  هستند و متناسب با آن، واحد های دریافت کنند ه و تصفیه کنند ۀ خوراک د ر پالایشگاه خشکی عملیاتی هستند. از اینکه د ر این روز تاریخی، میزبان چنین مراسمی با حضور ریاست محترم جمهوری بود یم بسیار خرسند م، زیرا د ر ۲۷ فرورد ین یکی از شکوهمند ترین مراسم های افتتاحیه د ر پارس جنوبی را شاهد  بود یم.

 

       ویژگی های فنی و قابل توجه د ر فازهای ۲۰ و ۲۱ که جناب عالی روی «تمام اویکی» بود ن آن تکیه د ارید ، چیست؟

        این پروژه، یکی از بزرگ ترین پروژه های گروه اویک د ر د ریا و خشک محسوب می شو د . نخستین نکتۀ مهم د ر اجرای این پروژه، مد یریت زمان بود ، به گونه ای که د ر هیچ زمانی بخش د ریا، معطل خشکی و بخش خشکی  نیز هیچ گاه معطل بخش د ریا نشد . با مد یریت د رست د ر بحث زمان‌بند ی پروژه، هم زمان با تولید ی شد ن سکوهای د ریایی، پالایشگاه خشکی آماد ۀ د ریافت خوراک بود  و حتی یک روز هم د ریا معطل پالایشگاه خشکی نشد . د ر شهریور ۱۳۹۵، سکوی فاز ۲۰ تولید ی شد  و د ر اسفند  ۱۳۹۵ نیزسکوی  فاز ۲۱ به تولید  کامل رسید . به همین نسبت واحد های جد اسازی و تصفیه نیز، یکی پس از د یگری آماد ۀ د ریافت خوراک شد ند.
عملیات اجرایی پروژه عملاً از ابتد ای ۱۳۹۰ کلید  خورد  و د ر سال ششم، یعنی شهریور ۱۳۹۵، این پروژه تولید ی شد . این پالایشگاه د ر اوج د وران تحریم ساخته شد  و د ر این سال ها به شد ت از نظر تأمین تجهیزات به شدت از نظر تأمین تجهیزات خاص خارجی با مشکل مواجه بود یم. به هر حال توانستیم با عبور از این موانع، راه‌حل هایی را برای این مشکلات پید ا کنیم. مد یریت زمان پروژه د ر این شرایط بسیار د شوار بود  و تلاش کرد یم کمترین تأخیر ممکن را به پروژه تحمیل کنیم.
یکی از نکات قابل توجه د یگر د ر فازهای ۲۰ و ۲۱، به کارگیری سیستم کنترل یکپارچۀ ایرانی است که هرچند  د ر ابتد ای امر اتخاذ این تصمیم قد ری د شوار بود ، اما با پیگیری و مد یریت انجام و د ر نهایت، این سیستم د ر پروژه پیاد ه سازی شد. د رواقع متخصصان د اخلی توانستند  د ر این مگاپروژه سیستم کنترل یکپارچۀ ایرانی را به کار گیرند  و به یاری خد اوند، این سیستم د ر حال حاضر بد ون مشکل د ر حال کار است. این سیستم برای نخستین بار است که د ر پارس جنوبی تجربه می شود  و خوشحالم که از این تصمیم مهم، سربلند  بیرون آمد ه ایم.
   

         وضعیت منابع انسانی در این پروژه چگونه بود؟

        فازهای ۲۰ و ۲۱ به لحاظ طراحی و نوع ساخت یکی از خوش ساخت‌ترین و زیباترین پالایشگاه ها د ر منطقه به شمار می رود که د ر اجرای این پالایشگاه، حد ود  ۱۰۰ میلیون نفر ساعت نیروی انسانی صرف شد ه است. این عد د  د ر مقایسه با سایر پروژه های ۲ فازی منطقه، عد د  کوچک و قابل تأملی است که حکایت از اثربخشی و کارآمدی تیم های اجرایی د ر تکمیل این پروژه د ارد. د ر اوج عملیات اجرایی د ر نیمۀ اول ۱۳۹۵، شمار نیروی انسانی به کار گرفته شد ه، ۱۴ هزار نفر بود  که به طور مستقیم فعالیت داشتند .

        تأمین تجهیزات و پیشرفت های فیزیکی پروژه در چه شرایطی انجام شد؟

        به نکتۀ قابل توجهی اشاره کرد ید، زیرا مرور احجام این پروژه نیز شنید نی  است؛ د ر این پروژه ۶۴۰۰ کیلومتر کابل کشی د ر بخش برق و ابزار د قیق د اشته ایم که برای عینی‌تر کرد ن موضوع باید توجه داشت که این عد د  معاد ل فاصلۀ ایران تا آلمان است. نصب ۳۸۰ هزار تن تجهیزات معاد ل ۱۰۰۰ کیلومتر لوله کشی نیز از د یگر احجام شاخص این پروژه است. خاطرم می آید   وقتی د ر ۱۳۹۵ از خبرگزاری CNN برای تهیه گزارش به محل پروژه آمد ه بود ند ، هنگام بازد ید از پالایشگاه ۲۰ و۲۱ ، با تعجب می‌گفتند  ما انتظار ند اشتیم پروژه‌ای که د ر د وران تحریم ساخته شد ه، توانسته باشد  به این حد  از رشد  و پیشرفت د ر چند  سال د ست پید ا کند .

 

         از جمله مسائل مهم در مگاپروژه های اینچنینی، موضوع بهره برداری و راه اندازی است؟

         د ر فازهای ۱۸ و ۱۷ و همچنین فازهای ۲۱و ۲۰ شاهد  راه اند ازی باکیفیتی بودیم که هر ۲ پروژه را شرکت «اویکو» راه‌اند ازی کرده است. د ر ردیف اول فازهای ۲۱ و ۲۰ و با یک پیش راه‌اند ازی و آماد ه سازی مناسب شاهد  رکورد  د ر عملیات شیرین سازی بود یم؛ به طوری که از زمان د ریافت گاز ترش د ر رد یف اول تا زمان تزریق گاز شیرین به خط سراسری، رکورد  ۴۲ ساعت را به ثبت رساند ه ایم. این زمان د ر مقایسه با شرکت‌های خارجی که فازهای اولیۀ پارس جنوبی را کار کرد ند ، رقم قابل تأمل و افتخارآمیزی است. د ر این پروژه تاکنون بالغ بر ۴ میلیون بشکه میعانات گازی تولید  و بیش از ۱۵۰۰ میلیون مترمکعب نیز گاز شیرین به خط سراسری تزریق شد ه است. د ر مجموع می‌توانیم از بسیاری جهات به فازهای ۲۰ و ۲۱، نمرۀ ۲۰ بد هیم.

 

          روند  فعالیت ها د ر فازهای ۱۷ و ۱۸ چگونه بود ؟

           د ر فازهای ۱۷ و ۱۸ با شرکت اید رو (IPMI) مشارکت د اشتیم. سهم ما د ر خشکی ۵/۴۱ د رصد  و سهم اید رو  ۵/۵۸ د رصد  بود  که شرکت اید رو، اجرای کار را به شرکت مد یریت طرح های صنعتی ایران یا IPMI سپرد . واحد های فرایند ی و رد یف‌های گازی را اویک و واحد های یوتیلیتی و آف سایت را شرکت اید رو ساخته است. د ر بخش اویک معاد ل ۶۵ میلیون نفرساعت نیروی انسانی صرف شد ه است و شمار کارکنان پیمانکاران اجرایی د ر اوج عملیات اجرایی به بیش از ۵هزار نفر رسید . با توجه به آغاز تولید  د ر این پالایشگاه از د ی ماه ۱۳۹۳ تاکنون بیش از ۱۸ میلیارد  مترمکعب گاز شیرین به شبکه تزریق و بالغ بر ۱۶ میلیون بشکه میعانات گازی صاد ر شد ه است. تولید  اتان تاکنون ۵۰۰ هزار تن و تولید  گاز مایع یا LPG نیز بیش از ۶۵۰ هزار تن بود ه است.

 

         فارغ از موفقیت های ارزشمندی که به آن اشاره کردید، روند فعالیت ها و رویکرد  گروه اویک در آینده، خصوصاً با توجه به اتمام فعالیت های اجرایی در پارس جنوبی، برچه اساسی تنظیم شده است و برای مجموعۀ گروه و سهم آن در کسب و کار صنعت نفت، چه تدابیری اندیشیده اید؟

       ذکر این موضوع ضروری است که گروه اویک د ر یک د هۀ گذشته د ر ۶ فاز پارس جنوبی حضور د اشته است. فازهای ۹ و ۱۰ را با همکاری شرکت GS کرۀ جنوبی و شرکت تأسیسات د ریایی د ر ۱۳۸۷ به بهره برد اری رساند یم. فازهای ۱۸ و ۱۷ را با مشارکت اید رو د ر بخش خشکی و فازهای ۲۱ و ۲۰ را هم به صورت یکپارچه د ر بخش خشکی و حفاری د ریا، تیم اویک برعهد ه د اشت. با اتمام پروژه های پارس جنوبی د ر یکی، د و سال آیند ه از این منطقه خارج خواهیم شد  و عملاً حوزۀ کسب و کار گروه اویک از نظر جغرافیایی، تغییر خواهد  کرد .

 

       به جزئیات این تغییر و تحولات اشاره می فرمایید؟        

        شرکت اویک از گذشته های د ور د ر طراحی و ساخت پروژه های NGL  (گاز و گاز مایع) نیز حضور د اشته است و تاکنون ۴ پروژه را د ر این حوزه به اتمام رساند ه و یک پروژه نیز د ر د ست اجرا د ارد . پروژه های ۱۵۰۰-۱۳۰۰-۱۲۰۰ NGL و NGL سیری د ر جزیرۀ سیری از پروژه های تکمیل شد ۀ گروه اویک است و پس از یک وقفه به لحاظ مباحث تأمین مالی، ساخت پروژۀ NGL 3100 د ر منقطۀ د هلران را به صورت EPCF با شتاب قابل توجهی از پاییز سال گذشته آغاز کرد ه است. ساخت این پروژه به یاری خد اوند د ر ۱۳۹۶ شتاب خواهد  گرفت. امید واریم د ر سالی که مقام معظم رهبری آن را «اقتصاد  مقاومتی، تولید  و اشتغال» نام گذاری کرد ه اند ، امید واریم بتوانیم د ر منطقۀ محروم د هلران بخشی از مشکلات مردم را د ر این حوزه مرتفع کنیم.

       د ر پایین د ست NGL 3100، طرح پتروشیمی د هلران را د ر د ست د اریم و از طرفی هم زمان با توسعۀ طرح های بلاد ستی که امید واریم د ر ۱۳۹۶ و د ر قالب مد ل جدید  قرارد اد های نفتی شتاب بیشتری بگیرد ، طراحی و ساخت پروژه های NGL امری اجتناب ناپذیر است که می تواند  د ر تأمین خوراک واحد های پتروشیمی، نقش بسیار مهمی را ایفا کند .

 

         آیا می توان حضور مؤثر در پروژه های NGL را یکی از راهبردهای آیندۀ اویک برشمرد؟             

         بله؛ پروژه‌های NGL ضمن جلوگیری از هد ررفت گازهای همراه نفت و رفع آلود گی زیست محیطی، نقش به سزایی نیز د ر کارآفرینی و تولید  محصولات با ارزش خواهد  داشت و برهمین اساس، گروه اویک به د لیل سابقۀ قابل توجهی که د ر این حوزه د ارد ، یکی از مد عیان قد رتمند این عرصه به شمار می آید .

 

        برای حضور در حوزۀ بالادست صنعت نفت نیز برنامه ای دارید؟

        افزون بر موارد ی که اشاره کرد م، تمرکز بر حوزۀ بالاد ست و ایجاد زیرساخت های ضروری برای تبد یل شد ن به عنوان شرکت قد رتمند د ر عرصۀ اکتشاف و تولید ، از مهم ترین سیاست‌های گروه اویک د ر سال جاری خواهد  بود . البته هم اکنون نیز د ر حال توسعۀ مید ان نفتی آذر د ر قالب قرارد اد بیع متقابل با مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری صند وق های بازنشستگی نفت (opic) هستیم.   

 

         به جزئیات این پروژه نیز اشاره می فرمایید؟

         این مید ان با عراق مشترک است و یکی از پیچید ه‌ترین میاد ین نفتی ایران و منطقه به شمار می رود. خوشبختانه د ر ۲۴ اسفند  ۱۳۹۵ و با حضور وزیر محترم نفت، تولید  زود هنگام این مید ان را آغاز شد  و به امید خد اوند د ر پایان ارد یبهشت  نیز به مرز ۳۰ هزار بشکه تولید  خواهیم رسید . د ر ۱۳۹۷ و براساس برنامه ریزی ها، ۶۵ هزار بشکه نفت از این مید ان مشترک تولید  خواهد  شد . با بررسی‌های انجام شد ه، میزان نفت د رجا د ر این مید ان استراتژیک افزایش یافته و به همین د لیل با شرکت ملّی نفت ایران، بحث توسعۀ «آذر ۲» را د ر قالب مد ل جد ید  قرارد اد های نفتی پیگیری می کنیم. همچنین با توجه به زیرساخت های موجود د ر مید ان نفتی آذر، تجربیات و درس آموخته های ارزشمند ناشی از توسعۀ فاز اول این مید ان، بررسی و نهایی سازی فاز ۲ این مید ان با عنوان «آذر ٢» و همچنین مطالعات اولیۀ مید ان چنگوله که د ر همان منطقه قرارد ارد، آغاز شد ه است. به علاوه د ر د ست اجرا بود ن NGL 3100 و به تبع آن پتروشیمی د هلران، حضور اویک را د ر منطقۀ ایلام به عنوان هاب جد ید، تقویت می‌کند.

د ر مجموع، امید وارم سال ۱۳۹۶، سال شکوفایی و اجرایی شد ن مد ل جد ید  قرارد اد های نفتی باشد  و شرکت اویک با توجه به سابقۀ ۳۰ ساله و مشارکت های قبلی خود  با شرکت‌هایی نظیر BP  و Shell، بتواند  د ر عصر جد ید  توسعۀ بالاد ست نیز حضور قوی و منسجم با تکیه بر د انش و تجربیات ارزشمند  کسب شد ه به عنوان یک شرکت E&P د اشته باشد .
ما همواره تلاش د اشته ایم به کارفرمایان خود ، راه حلّ کامل یا total solution  ارائه کنیم و امید و اریم برند  اویک با تمرکز بر مد یریت هوشمند  پروژه که د ر برنامۀ  «۲۰۲۰ OIEC» نیز بر آن تأکید  شد ه است، همچنان د ر خد مت صنعت نفت کشور باشد .

۴۹