Advertisment پیشتاز توسعه صنعت نفت در خلیج فارس | تازه‌های انرژی ایران
شرکت نفت فلات قاره ایران

پیشتاز توسعه صنعت نفت در خلیج فارس

پیشتاز توسعه صنعت نفت در خلیج فارس

نخستین قرارداد اکتشاف و بهره‌برداری نفت دریایی در خلیج فارس اواسط دهه ۱۳۳۰ خورشیدی توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت ایتالیایی آجیپ منعقد شد. این قرارداد شامل اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از منابع نفتی در بخش شمال غرب خلیج فارس بود و در نهایت در سال ۱۳۳۹ با کشف نفت در میدان بهرگانسر، نفت‌خیز بودن بستر خلیج فارس برای همگان به اثبات رسید. با تشکیل کنسرسیوم مشترک سیریپ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ فصل جدیدی از تاریخ صنعت نفت ایران و دوره تازه‌ای از حیات خلیج فارس زیر سایه نفت آغاز شد و فوران نفت از بهرگانسرآغازی برای ورود شرکت‌های بزرگ نفتی جهان به خلیج فارس بود. در فاصله کمتر از ۱۰ سال، شرکت‌های نفتی بزرگی همچون شرکت آمریکایی آموکو در جزیره خارگ، شرکت‌های آمریکایی آرکو، مورفی‌یونیون و سان، شرکت بین‌المللی فیلیپس و ONGC هند در جزیره لاوان و شرکت فرانسوی ELF در جزیره سیری، به کاوش و تولید نفت پرداختند. شرکت ملی نفت ایران نیز به ایجاد و تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک با این شرکت‌ها پرداخت و شرکت‌های تازه‌ای با عناوین آیپک (در جزیره خارگ‌) لاپکو و ایمینیکو (‌در جزیره لاوان‌) و سوفیران (در جزیره سیری‌) هر کدام بخشی از تولید نفت دریایی ایران در خلیج فارس را بر عهده گرفتند.

د ر شهریورماه سال ۱۳۵۹ شرکت ملی نفت ایران، با اد غام شرکت‌های مختلط ایرانی و خارجی، شرکت نفت فلات قاره ایران را به عنوان متولی تولید  نفت و گاز د ریایی ایران د ر خلیج فارس و د ریای  عمان ایجاد  کرد . از این پس وظیفه استخراج و بهره‌برد اری از میاد ین نفتی خلیج فارس بر عهد ه شرکت نفت فلات قاره ایران گذاشته شد  و متخصصان این شرکت، با تلاش مثال‌زد نی خود ، علاوه بر تولید  بی‌وقفه نفت د ریایی ایران، حاکمیت کشورمان بر آب‌های نیلگون خلیج فارس را نیز تثبیت کرد ند .
این شرکت بخش قابل توجهی از تولید  نفت ایران د ر طول بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر از گستره آب‌های خلیج فارس را با بیش از نیم قرن تجربه بر عهد ه د ارد . حوزه فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران محد ود ه جغرافیایی خلیج فارس و د ریای عمان د ر شش منطقه عملیاتی شامل منطقه ساحلی بهرگان و جزایر خارگ، سیری، لاوان، کیش و قشم و نیز سکوهای بهره‌برد اری است.
امروزه شرکت نفت فلات قاره ایران با د ارا بود ن نزد یک به ۱۰۰ میلیارد  بشکه نفت د رجا، بیش از ۱۸۰ تریلیون فوت مکعب گاز د رجا و بیش از ۲۷ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام، پیشتاز توسعه و تولید  نفت د ریایی د ر منطقه خلیج فارس و د ارای بهترین‌های صنعت نفت د ریایی است.

 این شرکت د ارای زنجیره کامل اکتشاف، بهره‌‌برد اری و صاد رات نفت خام است و شاید  تنها شرکت تولید  نفت د ر کشور است که عملیات اکتشاف تا صاد رات نفت خام را با اتکا به توانمند ی‌های خود  انجام می‌د هد . ۱۵۹ سکوی د ریایی (شامل ۲۹ سکوی بهره‌برد اری بزرگ)، ۱۳ کارخانه خشکی، د و گوی شناور، سه اسکله صاد رات نفت، یک اسکله صاد رات محصولات گازی و تد ارکاتی به همراه پایانه مد رن و عظیم شناور خلیج فارس با ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از د و میلیون و د ویست هزار بشکه نفت خام و قابلیت همزمان صاد رات آن، همچنین ۴۴ مخزن ذخیره نفت خام و محصولات گازی به ظرفیت عملیاتی ۲۲.۵ میلیون بشکه نفت خام و حد ود  ۶۵۰ هزار بشکه محصولات گازی و چند ین هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام، بخش کوچکی از توانمند ی شرکت نفت فلات قاره ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال د ر صنعت نفت د ریایی جهان است. د ر شرکت نفت فلات قاره ایران، نفت با کیفیت‌های مختلف و از API 19 د ر مید ان های سروش و نوروز تا ۴۵ د ر مید ان مشترک هنگام تولید  می شود . نتیجه این بازه وسیع د ر کیفیت نفت تولید ی، عرضه شش کلاس مختلف نفت صاد راتی از کل هشت کلاس نفت صاد راتی کشور است و بد ینوسیله این شرکت توانسته سلیقه طیف گسترد ه‌ای از خرید اران را به خود  جذب نماید .
ماهرترین گروه غواصان صنعتی د ر خاورمیانه، کارآمد ترین تیم تعمیرات زیرآب د ر جهان، بزرگترین مجموعه تعمیر و نگهد اری تاسیسات نفتی د ر منطقه خلیج فارس، بزرگترین ناوگان شناورهای پشتیبانی د ریایی د ر آب‌های حاکمیتی ایران، استفاد ه از نخستین تکنولوژی‌های روز د نیا مانند  حفاری چاه‌های انحرافی و افقی د ر کشور، مجهزترین ناوگان هلی‌کوپتری غیرنظامی د ر آسمان ایران، تامین و جابجایی حجم انبوهی از کالاها و خد مات مورد  نیاز صنعت نفت د ریایی د ر کمترین زمان ممکن، بالاترین حجم جابجایی متمرکز کارکنان د ر کشور به د لیل پراکند گی کارکنان نفت فلات قاره ایران د ر حد ود  ۳۲۵ شهر و روستای ایران، د ارا بود ن یکی از بزرگترین شبکه‌های بهد اشتی و د رمانی صنعت نفت د ر سکوها و مناطق عملیاتی با کارآزمود ه‌ترین کاد ر د رمانی، تنها بخش کوچکی از توان شرکتی است که با اتکا به بیش از نیم قرن تجربه و با فکر و اند یشه ایرانی پرچم‌د ار عزت و استقلال صنعتی و اقتصاد ی جمهوری اسلامی ایران د ر منطقه استراتژیک خلیج فارس است.
فعالیت‌های زیست‌محیطی
شرکت نفت فلات قاره ایران ‌خود  را متعهد  به انطباق فعالیت‌های تولید  نفت با کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های زیست محیطی بین‌‌المللی، تولید  صیانتی از ذخایر نفت و گاز کشور، افزایش ضریب برد اشت، بهینه‌سازی روش‌های بهره‌برد اری و جلوگیری از سوزاند ن گازهای همراه نفت می‌د اند  و د ر سال‌های فعالیت، تلاش‌های ارزند ه‌ای د ر این زمینه انجام د اد ه است. کاهش میزان پساب‌های خروجی به میزان ۱۵ PPM بر اساس پروتکل کویت، همچنین راه‌اند ازی پروژه‌های عظیم جمع‌آوری گازهای همراه میاد ین مناطق خارگ و بهرگان و سیری از اقد امات ارزشمند  این شرکت د ر این خصوص است. با بهره‌برد اری از پروژه‌ NGL سیری با ظرفیت ۱۴۰ میلیون فوت مکعب د ر روز، به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های زیست محیطی صنعت نفت کشور، علاوه بر جمع‌آوری و جلوگیری از سوزاند ه شد ن گازهای همراه نفت میاد ین شرکت نفت فلات قاره ایران و انتشار چند ین هزار تن آلایند ه د ر خلیج فارس، محصولات متنوع گازی شامل پروپان، بوتان، پنتان و همچنین میعانات گازی با ارزش اقتصاد ی میلیون‌ها د لار تولید  می‌شود .
همچنین از سال ۱۳۸۵ تاکنون سوخت مصرفی نیروگاه برق کیش به میزان ۲۵ میلیون فوت مکعب د ر روز، توسط منطقه عملیاتی کیش و از طریق گازهای همراه میاد ین منطقه سیری تامین شد ه است. این اقد ام علاوه بر جلوگیری از سوزاند ن میلیارد ها فوت مکعب گاز و آلود گی محیط زیست، باعث صرفه‌جویی مصرف سالانه بیش از ۲۶۶ میلیون لیتر گازوییل د ر این جزیره شد ه و نقش بسزایی د ر رونق و شکوفایی این جزیره مرجانی خلیج فارس ایفا نمود ه است. همچنین، حجم گاز تحویلی شرکت نفت فلات قاره ایران به پتروشیمی خارگ نیز بیش از ۱۴۰ میلیون فوت مکعب د ر روز است که این گاز نیز به محصولات با ارزش تبد یل می‌شو د .
مسئولیت‌های اجتماعی
شرکت نفت فلات قاره ایران همچنین د ر راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و خد مت‌رسانی به ساکنان بومی و همجوار تاسیسات نفتی، د ر طی سال‌های گذشته اقد امات گسترد ه‌ای انجام د اد ه که ساخت آب‌شیرین‌کن و تامین آب آشامید نی مرد م، احد اث مسجد ، مد رسه، سالن‌های ورزشی و هنرستان، راه‌سازی، ارائه خد مات د رمانی و اورژانسی، برق‌رسانی، ساخت اسکله ماهیگیری، تامین لوازم مورد  نیاز مد ارس از جمله نوشت‌افزار، رایانه و ... از جمله این اقد امات بود ه است. همچنین گازرسانی به نیروگاه کیش که اثرات اقتصاد ی و زیست‌محیطی چشمگیری برای کشور به همراه د اشته است نیز د ر راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی توسط شرکت نفت فلات قاره ایران ارزیابی می‌شود .

پیام شرکت نفت فلات قاره ایران به شرکت‌ها و کشورهای فعال د ر منطقه خلیج فارس، توسعه همگرایی و رونق مشارکت به جای رقابت است و اگرچه، پیشتازی د ر تولید  و توسعه میاد ین نفت و گاز ایران و صیانت و حفاظت از منافع ملی د ر حوزه عملکرد  این شرکت یک اصل غیرقابل چشم‌پوشی محسوب می‌شود  اما د ر عین حال همواره آماد گی این شرکت برای رسید ن به تفاهم‌های سازند ه و رشد  همگرایی‌های صنعتی د ر میان فعالان صنعت نفت د ریایی د ر خلیج فارس اعلام شد ه است.

۴۹