Advertisment راه اندازی پروژه‌های عظیم در پارس جنوبی، دستاوردی بزرگ و ملّی است | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
اهمیت و جایگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در گفتگوی «تازه های انرژی» با مهندس مهدی یوسفی

راه اندازی پروژه‌های عظیم در پارس جنوبی، دستاوردی بزرگ و ملّی است

ساسان رجبی

ساسان رجبی
ساسان رجبی
اهمیت و جایگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در گفتگوی «تازه های انرژی» با مهندس مهدی یوسفی

منطقه ویژه اقتصاد ی انرژی پارس د ر استان بوشهر یکی از مهم ترین مناطق اقتصاد ی کشور است که د ر آن هم اکنون ۶۱ هزار نفر کار می کنند . این منطقه د ر محد ود ه ای  به وسعت ۴۶ هکتار قرار د ارد  که د ر آن علاوه بر مجتمع عظیم پارس جنوبی، صنایعی نظیر پتروشیمی نیز د ر آن قرار د  ارد . این منطقه د ر حاشیه خلیج فارس مشتمل بر ۳ منطقه پارس یک (پارس جنوبی) پارس د و (کنگان) و پارس سه (پارس شمالی) است. این منطقه بـه نمایند گـی از وزارت نـفت وظیـفه اد اره و راهبری حـوزه عملیاتی پشتیبانی پـارس جنوبی، پـارس کنگان و پـارس شمالی را برعهد ه د ارد . منطقه گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین منطقه گازی جهان و ایران جایگاه مهمی د ر اقتد ار ایران اسلامی و نشان د اد ن توانمند ی متخصصان ایرانی است. مید ان گازی پارس جنوبی معاد ل ۸ د رصد  کل ذخایر گاز جهان و ۴۷ د رصد  ذخایر گاز شناخته شد ه کشور د ارای ۱۹ میلیارد  بشکه میعانات گازی، ۷.۵میلیارد  بشکه نفت خام د ر لایه‌های نفتی از نظر  ارزش اقتصاد ی د ارای جایگاه بی‌نظیر و منحصربه فرد ی د ر اقتصاد  ملی کشور است. سیاست گذاری و اجرای سیاست های وزارت نفت د ر این منطقه بسیار مهم است، زیرا چگونگی اجرای این سیاست ها علاوه بر جذب سرمایه و توسعه طرح ها، منجر به افزایش صاد رات نفتی و غیرنفتی د ر منطقه نیز می شود .

طرح‌های توسعه مید ان مشترک پارس جنوبی به عنوان خط مقد م جبهه اقتصاد ی با تکیه بر توان نیروهای متخصص و ماهر ایرانی اجرایی شد  و امروز تلاش متخصصان به ثمر نشسته و بار د یگر جهان خروش د انش و تلاش ایرانی را باور کرد ه است. د ر همین راستا مهند س مهد ی یوسفی، راه اند ازی ۶  فاز و لایه نفتی پارس جنوبی و نیز ۴ طرح پتروشیمی را نقطه عطفی د ر توسعه صنعت نفت ایران برشمرد. مد یرعامل منطقه ویژه اقتصاد ی انرژی پارس با بیان اینکه راه اند ازی هم زمان ۶ فاز پارس جنوبی، ۴ پروژه پتروشیمی و نیز لایه نفتی پارس جنوبی د ر تاریخ توسعه مید ان مشترک پارس جنوبی بی سابقه است، به «تازه های انرژی» می  گوید: «فقط د ر فازهای ۱۷ تا ۲۱ پارس جنوبی بیش از ۱۸ میلیارد  د لار سرمایه گذاری صورت گرفته است که این میزان معاد ل یک پنجم کل سرمایه گذاری صورت گرفته د ر مید ان مشترک پارس جنوبی به شمار می آید .»
او با تأکید  بر اینکه راه اند ازی ۸ مگاپروژه د ر پارس جنوبی نمی تواند  شانسی و اتفاقی باشد ، می گوید: «تحقق این اتفاق لزوماً یک تد بیر و برنامه ریزی بلند مد ت نیاز د اشت که د ر سطح وزارت نفت انجام و به د ست بیش از  ۶۱ هزار  و ۵۰۰ متخصص ایرانی که د ر منطقه ویژه اقتصاد  انرژی پارس فعالیت د ارند، به سرانجام رسید .»
مد یرعامل منطقه ویژه اقتصاد ی انرژی پارس با یاد آوری این موضوع که د ر ابتد ای شروع به کار د ولت یازد هم مجموع تولید  گاز از مید ان مشترک پارس جنوبی حد ود  ۲۵۰ میلیون مترمکعب بود ،  اد امه می د هد: «این میزان هم اکنون با گذشتن از مرز ۲برابری به مرز تولید  قطر رسید ه است. د ر چند ین سال گذشته گذشته شاهد  برد اشت قطر از لایه پارس جنوبی بود یم که خوشبختانه طلسم تولید  از این لایه نفتی نیز د ر د ولت یازد هم شکسته شد ه است. براساس محاسبات صورت گرفته راه اند ازی هر فاز پارس جنوبی می تواند  تقریباً یک د رصد  بر تولید  ناخالص ملی کشور بیفزاید .»
یوسفی به افزایش محسوس محصولات جانبی د ر پارس جنوبی همچون میعانات گازی، اتان، بوتان و پنتان اشاره می کند و ادامه می د هد: «این موفیقت موجب شد ه د ر ۳ سال گذشته صاد رات ۱۷ میلیون تنی محصولات پتروشیمی د ر ابتد ای ۱۳۹۲ به بیش از ۳۴ میلیون تن د ر حال حاضر برسد ، همچنین میزان صاد رات میعانات گاز و پتروشیمی د ر منطقه ویژه به لحاظ تناژ مساوی شده است.»
او راه اند ازی ۴ طرح پتروشیمی ازجمله پتروشیمی تخت جمشید ، فاز ۲ پتروشیمی کاویان، ام ای جی پتروشیمی مروارید  و پلی استایرن پتروشیمی انتخاب بد ست فعالان بخش خصوصی را تحولی عظیم د ر زمینه تولید  و اشتغال د ر منطقه می د اند و تأکید می کند: «با راه اند ازی این طرح ها سالانه ۲میلیون تن به تولید  و ۲ میلیارد  د لار به ارزش تولید  محصولات کشور د ر بخش پتروشیمی افزود ه می شود .»
یوسفی با بیان اینکه میعانات و مشتقات گازی ارزش اقتصاد ی زیاد ی د ارند  و نباید  به صورت خام صاد ر شوند ، تصریح می کند که با تبد یل این مواد  به محصولات پتروشیمی و نیز سایر محصولات پایین د ستی، می توان از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.
مد یرعامل منطقه ویژه اقتصاد ی انرژی پارس، اظهارات خود را اینچنین اد امه می د هد:  «پارسال قرارد اد  نهایی ۱۰ طرح به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد  تومان د ر حوزه پایین د ستی پتروشیمی برای استفاد ه از محصولات ۶ شش فاز پارس جنوبی (فازهای ۱۷ تا ۲۱) د ر منطقه ویژه اقتصاد ی انرژی پارس به مرحله نهایی رسید .»
یوسفی به نقش منطقه ویژه اقتصاد ی انرژی پارس د ر تسریع توسعه پارس جنوبی اشاره می کند و اد امه می د هد: «د ر زمان تحریم های صنعت نفت برای وارد ات و صاد رات باید  کارهای فراتر از زمان معمول انجام می شد و برهمین اساس، با همکاری سازمانی های ذی ربط، هماهنگی های لازم برای تسریع هرچه بیشتر ورود  و خروج کالا و تجهیزات به منطقه را انجام د اد ، به گونه ای با شبانه روزی کرد ن ساعات کار گمرک، اسکله ها و بناد ر صرفه جویی خوبی به لحاظ مالی و زمانی انجام شد .»
مد یرعامل منطقه ویژه اقتصاد ی انرژی پارس با اشاره به افزایش محسوس عملکرد  فرود گاه منطقه ویژه اقتصاد ی انرژی پارس، اظهار د اشت: «با تلاش پرسنل این منطقه، رکورد  ۴۶ سورتی پرواز د ر طول ۲۴ ساعت د ر این فرود گاه د ر فرورد ین ماه امسال شکسته شد .»
او با بیان اینکه از ابتد ای فعالیت د ولت یازد هم د ر وزارت نفت برخی فازهای پارس جنوبی اولویت بند ی شد ند  و کمتر از ۴ سال این فازها با شتاب چشمگیری به نتیجه رسید ه‌اند ، اظهارد اشت: «فازهای ۱۷، ۱۸، ۱۹ (‌ معاد ل ۲ فاز استاند ارد )، ۲۰ و ۲۱ فازهایی هستند  که به همراه چند  طرح بزرگ پتروشیمی و طرح برد اشت از لایه نفتی پارس جنوبی به بهره برد اری رسید ه اند .»
یوسفی با اشاره به فعالیت‌ها و اقد امات مهم و مؤثر وزارت نفت د ر د ولت یازد هم و اینکه تاکنون معاد ل بیش از ۱۱ فاز پارس جنوبی به بهره برد اری رسید ه است، افزود: «راه اند ازی پروژه‌های عظیم د ر پارس جنوبی د ستاورد  و موفقیت بزرگ و ملی محسوب می شود و تحقق این تد ابیر با برنامه ریزی بلند مد ت و به د ست بیش از ۶۱ هزار ایرانی که د ر منطقه ویژه اقتصاد  انرژی پارس فعال‌ هستند، اجرایی شد ه است.»
مهند س یوسفی به برابری تولید  گاز ایران از پارس جنوبی با قطر اشاره کرد  و گفت: «د ر ۳ سال گذشته تولید  گاز د ر پارس جنوبی بیش از ۲ برابر و صاد رات محصولات مایع و جامد  نفتی و پتروشیمیایی آن هم با ۱۰۰د رصد  افزایش به بیش از ٣۴ میلیون تن رسید ه است.»
او با اشاره به تحولات صورت گرفته د ر پارس جنوبی پس از برجام، می گوید: «پارس جنوبی د ر زمینه جذب سرمایه‌گذاری مشمول برجام نبود ، زیرا قرارد اد های پارس جنوبی قبل از برجام بسته شد ه بود. د ر عین حال موضوعی که پس از برجام د ر پارس جنوبی رخ د اد ، آزاد سازی محموله‌هایی بود  که د ر خارج از کشور ماند ه بود ند .»
یوسفی با تأکید بر اینکه افتخار مجموعه فعالان وزارت نفت د ر منطقه اعم از بخش های خصوصی و د ولتی، مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، کار و تلاش ارزشمند و نوعی جهاد  فی سبیل الله به شمار می رود، ادامه می د هد: «برد اشت حد اکثری از مید ان‌های نفت و گاز کشور یکی از مهم ترین‌های وزارت نفت د ولت یازد هم است، به گونه ای که وزیر نفت د ر یکی از نخستین روزهای کاری خود  د ر د ولت یازد هم به عسلویه رفت تا نشان د هد  این مید ان و برد اشت حد اکثری از آن چه اهمیتی برای او، کشور و تک تک ایرانیان د ارد .
امروز هم به لطف افزایش برد اشت از مید ان مشترک گازی پارس جنوبی میزان مصرف سوخت مایع د ر نیروگاه‌ها به کمتر از ١٠ د رصد رسید ه،  د ر حالی که مصرف سوخت د ر نیروگاه‌ها رشد  ۶ تا ٧ د رصد ی د اشته است.»
یوسفی معتقد است، برد اشت گاز از پارس جنوبی نه تنها خیال ایران را از تأمین نیازهای د اخلی راحت کرد ، بلکه قد رت چانه زنی ایران را د ر عرصه جهانی افزایش د اد  و اگر افزایش برد اشت از این مید ان صورت نمی گرفت، ایران باید  همانند  سال ۱۳۸۶ مقابل زیاد ه خواهی ترکمنستان سر فرود  می آورد  و خواسته آنها را بد ون هیچ کم و کاستی می پذیرفت.»
به اعتقاد یوسفی، برد اشت از مید ان گازی پارس جنوبی، ایران را از وارد کنند ه برخی از فراورد ه‌های نفتی همچون گازوئیل، به صاد رکنند ه پاید ار این فراورد ه تبد یل کرد ه است، به گونه ای که هم اکنون روزانه معاد ل حد ود  ۴۵٠ هزار بشکه د ر روز فراورد ه نفتی ایران صاد ر می شود : «تلاش‌های کارکنان نفت برای آباد سازی پارس جنوبی و برد اشت حد اکثری از آن میلیارد ها د لار به د رآمد های ارزی کشور افزود ه است. از همه مهم تر اینکه ایران د ر برد اشت روزانه گاز به قطر رسید ه است؛ موضوعی که سال ها به عنوان یک مطالبه ملّی مطرح بود .»

۴۹