Advertisment تلاش سرسختانه د ر تولید ، جد یت د ر ارائه خد مات عام المنفعه | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
اولویت های اجتماعی و راهبردهای عملیاتی شرکت بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان در گفتگو با مهندس قباد ناصری

تلاش سرسختانه د ر تولید ، جد یت د ر ارائه خد مات عام المنفعه

تلاش سرسختانه د ر تولید ، جد یت د ر ارائه خد مات عام المنفعه

این شرکت که تا پیش از تشکیل شرکت های بهره برد اری با عنوان «ناحیه مسجد سلیمان» از آن یاد  می شد  د ر سال ۱۳۷۷ با الحاق قلعه نار، لب سفید ، هفتکل و نفت سفید  به آن تأسیس شد  و یکی از ۵ شرکت بهره برد ار تابع مناطق نفتخیز جنوب به شمار می آید . شرکت بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان در حوزه ای به وسعت ۲۷هزار کیلومتر مربع شامل ۱۳ مید ان،  ۱۶ مخزن نفت و ۵ مخزن گازی فعالیت می کند . تولید  نفت و گاز د ر این شرکت تابع برنامه ابلاغی ازسوی شرکت ملّی نفت ایران و شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب است و با توجه به اینکه برخی مخازن نفتی آن د ر نیمه د وم عمرشان قرار د ارند،  تولید  د ر آن با پیچید گی و صعوبت فنی بسیار انجام می شود. به بهانه برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت تهران به د ید ار مد یرعامل این شرکت رفتیم و پای صحبت ایشان نشستیم تا عملکرد  قد یمی ترین شرکت تولید کننده نفت و گاز خاورمیانه را از زبان او بشنویم. مهندس «قباد ناصری»، ۴۶ ساله و د ارای ۲۴ سال سابقه خد مت د ر صنعت نفت است. او د انش آموخته مقطع لیسانس مهندسی برق کنترل ابزار د قیق از د انشگاه صنعت نفت است و پیش از این د ر سمت هایی همچون عضو هیئت مد یره و مد یر مهند سی و ساختمان، مد یر عملیات، رئیس اداره مخابرات، رئیس اد اره فناوری اطلاعات، مد یر پروژه IMS گواهینامه ایزو، رئیس کمیته فنی - بازرگانی و عضو کمیته بهره وری شرکت بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان خد مت کرد ه است.

تحقق ۱۰۰ د رصد ی تعهد ات تولید د ر ۱۳۹۵
مهند س قباد  ناصری د ر تشریح عملکرد  این شرکت د ر حوزه تولید  نفت و گاز به «تازه های انرژی» می گوید: «برنامه تولید  شرکت های بهره برد ار براساس یک برنامه و د ر چارچوب سیاست های شرکت ملّی نفت و وزارت نفت تد وین و ابلاغ می شود . هم اینک ظرفیت تولید  نفت این شرکت ۱۶۹ هزار بشکه د ر روز است که از مخازن واقع د ر حوزه عملیاتی انجام می شود . به جز مخازن قلعه نار، کبود ، پلنگان و بالارود  که از ۱۳۷۰ به بعد  مورد  بهره برد اری واقع شد ه اند،  بقیه مخازن این شرکت د ر زمره مخازن پیر و قد یمی قرار د ارند  و بالطبع فرایند  تولید  بسیار پیچید ه است که با توجه به ناشناخته بود ن رفتارها و واکنش های لایه های زیرین زمین، عمل به تعهد ات تولید  بسیار حساس و مستلزم جد یت و د شواری فراوان است.
مد یرعامل شرکت بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان با اشاره به اینکه خوشبختانه با توجه به همد لی و هماهنگی کلیه بخش ها و قسمت های مختلف این شرکت اعم از عملیات، فنی، خد مات و ستاد  د ر سال ۱۳۹۵ بد ون هرگونه حاد ثه قابل توجه توانستیم تعهد  تولید مان را برآورد ه و به برآیند  مثبت برسیم، تصریح می کند: «یکی از پیچیدگی ها و د شواری هایی که با آن مواجه هستیم، وجود  رود خانه و د ریاچه های متعد د  د ر حوزه عملیاتی این شرکت است. وجود  رود خانه های پرآب و خروشانی همچون کارون، د ز، کرخه، کشکان،  شاوور و بالارود  به همراه سد های شهید  عباسپور،  مسجد سلیمان، گتوند،  د ز و کرخه د ر حوزه عملیاتی این شرکت سبب شد ه تا همواره با حساسیت بسیار، ۱۲۳۳ کیلومتر خط لوله اصلی و ۱۰۰۰ کیلومتر خط لوله جریانی توسط بازرسان و کارشناسان فنی و خورد گی فلزات بررسی شوند  تا حاد ثه منجر به نشت نفت و آلود گی منابع آبی و زیست محیطی به وجود  نیاید .»

در سایه سیاست‌های حمایتی صنعت نفت، متخصصان ایرانی توانسته‌اند با عبور از سد تحریم‌ها، خواستن را به فعل تبدیل کرده و قطعات و کالاهایی بسازند که از نظر کیفیت، همپای با تولیدات غربی باشند.

حمایت از کالای تولید  د اخل برای رونق اقتصاد ی، توسعه و اشتغال
مد یرعامل شرکت بهره برد اری نفت وگاز مسجد سلیمان بر رونق اقتصاد ی ملّی و توسعه اشتغال با محوریت قرارد اد ن اقتصاد  مقامتی و حمایت از کالای تولید  د اخل را ازجمله باورهای این شرکت برمی شمرد و می گوید: «صنعت نفت یک صنعت پیچید ه و حساس است که به کالاها و اد وات پیچید ه و گسترد ه ای نیازمند  است. این پیچید گی به گونه ای است که فنّاوری ساخت برخی قطعات فقط د ر اختیار برخی کشورهای غربی است، اما با حمایت های وزارت نفت از سازند گان د اخلی، د ر سال های اخیر جهش چشمگیری د ر ساخت تجهیزات مشاهد ه می شود  و خوشبختانه د ر سایه این سیاست متخصصان ایرانی توانسته اند  با عبور از سد  تحریم ها، خواستن را به فعل تبدیل کرد ه و قطعات و کالاهایی بسازند  که از نظر کیفیت، همپای با تولید ات غربی باشد . از همین روی و د ر عمل به رویکرد  اقتصاد  مقاومتی، سیاست خرید  و تأمین کالا از تولید کنند گان د اخلی با اولویت د رون استانی با جد یت از سوی این شرکت اجرا می شود،  به گونه ای که د ر ۳سال گذشته بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰ر۲ ریال بابت خرید  کالا و خد مات مورد  نیاز از د رون استان خوزستان هزینه شد ه است. البته طی همین مد ت مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷۲ر۱۹۴ ریال بابت خرید  کالا و خد مات خارج از استان هزینه شد ه است که دلیل این اقد ام، عد م تولید  کالا و خد مات د ر استان یا عد م امکان معامله علی رغم ترجیهات رقابتی بود ه است.»

اجرای پروژه های عام المنفعه؛ بهره مند ی همه اقشار جامعه از خد مات صنعت نفت
مد یرعامل شرکت بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان د ر بخش د یگری از سخنان خود  به تشریح وضعیت پروژه های عمرانی و عام المنفعه توسط شرکت متبوعش پرداخت و گفت: «در ۳ سال گذشته و د ر د ولت یازد هم، ۲۱ پروژه عام المنفعه با اعتبار بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۴۱ ریال د ر این شرکت تعریف یا اجرا شد ه است. این پروژه ها با هد ف رویکرد  گسترش خد مات صنعت نفت به سطوح مختلف جامعه و د ر راستای عمل به تعهد ات اجتماعی شرکت ملّی نفت ایران و د ر بخش ها و حوزه های مختلف تعریف و اجرا شد ه اند .»

صنعت نفت؛ پیشرو د ر مشارکت و عمل به مسئولیت های اجتماعی د ر گستره جغرافیایی جنوب
مد یرعامل شرکت بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان د ر بخشی د یگر از سخنان خویش به تشریح اقد امات این شرکت د ر حوزه مشارکت های اجتماعی می پرد ازد  و اد امه می د هد:«اگرچه وظیفه ذاتی و قانونی این شرکت تولید  نفت و گاز و تأمین نیازهای اقتصاد ی کشور است، اما صنعت نفت که یک صنعت پیشرو د ر همه امور است، به واسطه گسترد ه بود ن مسئولیت هایش، از توانمند ی های لجستیکی مناسبی هم بهره می برد  و برای تأمین منویات مقام معظم رهبری د ر  خصوص حضور همه د ستگاه های د ولتی د ر جلب رضایتمند ی هرچه بیشتر عام از نظام مقد س انقلاب اسلامی، خود  را بر آن د ید ه تا از محل توانمند ی های سازمانی، خد ماتی را به شهروند ان شهرهای واقع د ر حوزه عملیاتی ارائه کند،  از این رو د ر مناسبت هایی که خللی به تولید  وارد  نشود  به ارائه خد مات د ر سایر حوزه ها پرد اخته است.»

برگزاری ارد وهای جهاد ی – د رمانی
شرکت بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان د ر راستای عمل به تعهد ات اجتماعی خویش ضمن مشارکت با بهد اشت و د رمان صنعت نفت طی ۴مرحله اقد ام به برگزاری ارد وهای جهاد ی – د رمانی د ر مناطق مختلف و محروم عشایری و روستایی این شهر و شهرهای اطراف کرد ه است. در این اقد ام خد اپسند انه، تیم پزشکی شامل پزشکان متخصص زنان و زایمان، اطفال، د اخلی، قلب و عروق،  چشم پزشکی و همچنین کاد ر پیراپزشکی به همراه د اروهای مورد  نیاز به میان روستاییان محروم منطقه عشایری چلو د ر شهرستان اند یکا، بخش عنبر و روستای تمبی چم فراخ د ر شهرستان مسجد سلیمان و روستای گزین د ر شهرستان هفتکل رفتند  و بیش از ۴۰۰۰ نفر را به صورت رایگان ویزیت و د اروهای مورد  نیاز را د ر اختیار بیماران قرار د اد ند . همچنین با تشخیص پزشکان متخصص، بیمارانی که نیاز به اد امه د رمان د ر مراکز د رمانی د اشتند  به بیمارستان نفت مسجد سلیمان اعزام شد ند  تا به صورت رایگان اد امه وضعیت د رمانی آنها پیگیری شو د .

نوسازی واحد های فراورشی و استمرار تولید  از میاد ین قد یمی خاورمیانه
شرکت بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان که قد یمی ترین تولید کنند ه نفت خاورمیانه و کشور است به د لیل قد مت واحد های فراورشی در سال های اخیر مورد  نگاه ویژه شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب قرار د اشته و تأسیسات مختلف فراورشی به  منظور نوسازی واحد های عملیاتی آن طراحی و اجرا شد ه است.  از همین روی طی ۳ سال گذشته برخی از واحد های این شرکت شامل کارخانه بهره برد اری و نمک زد ایی هفت شهید ان با ظرفیت روزانه ۵۵۰۰۰ بشکه، کارخانه نمک زد ایی لب سفید  با ظرفیت ۳۰۰۰۰ بشکه د ر روز و تلمبه خانه تقویت فشار انتقال نفت تمبی با ظرفیت ۱۰۰۰۰ بشکه د ر روز به مرحله ی بهره برد اری رسید ه اند  و هم اکنون د ر مد ار تولید  قرار د ارند. همچنین کارخانه نمک زد ایی هفتکل نیز با هد ف افزایش تولید  نفت نمکی از مخازن نفت سفید  و هفتکل که د ر زمره قد یمی ترین میاد ین نفتی خاورمیانه قرار د ارند  با ظرفیت روزانه ۴۵۰۰۰ بشکه د ر روز، هم زمان با ۱۲ فرورد ین با حضور مد یرعامل شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب پیش راه اند ازی شد .
با پیش راه اند ازی این کارخانه بزرگ صنعتی، شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب که بزرگ ترین تولید کنند ه نفت کشور محسوب می شود ، زمینه تحقق یکی از انتظارات مقام معظم رهبری را د ر یکی از د و بخش اقتصاد  مقاومتی برآورد ه ساخت و نشان د اد  که شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب برای تحقق بخشید ن به انتظارات و فرامین معظم له،  عزم خود  را جزم ساخته است.

موزه گنجینه نفت ؛ زمینه ایجاد  اشتغال و رونق اقتصاد ی د ر زاد گاه نفت
مسجد سلیمان، مهد  و زاد گاه نفت ایران و خاورمیانه است. با پید ایش و اکتشاف نفت د ر سال ۱۲۸۷ بود  که نیاز به احد اث تأسیسات فراورشی د ر این شهر تازه تأسیس به شد ت احساس شد . از این رو تأسیساتی همچون کارخانه تولید  برق، پالایشگاه، کارخانه تقطیر و کارخانه تولید  گوگرد  به همراه امکانات رفاهی از قبیل سالن آمفی تئاتر، استاد یوم فوتبال، باشگاه گلف،  استخر، سالن ها و زمین های ورزشی متعد د  برای نخستین بار د ر خاورمیانه د ر مسجد سلیمان شکل گرفت و احد اث شد . این موارد را  مدیرعامل شرکت بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان عنوان می کند  و می افزاید :  «شکل گیری صنعت نفت سرآغازی شد  بر مد رنیتۀ ایران و شروع عصر صنعت و رونق اقتصاد ی و تحول اجتماعی. با گذشت ۱۰۸ سال از قد مت تولید  نفت د ر ایران، اینک فرصت مناسبی فراهم شد ه تا این تاریخچه به علاقه مند ان منتقل شود .»
او می افزاید : «راه اند ازی موزه گنجینه نفت مسجد سلیمان یکی از پروژه هایی است که د ر د وره  اول صد ارت مهند س بیژن زنگنه بر وزارت نفت تعریف شد ، اما با پایان دولت اصلاحات راه به  جایی نبرد  تا با روی کار آمد ن د ولت تد بیر و امید  و انتخاب د وباره مهند س زنگنه به عنوان وزیر نفت این طرح از بایگانی خارج و بار د یگر د ر اولویت قرار گیرد .»
مهند س قباد  ناصری اد امه می د هد : «تأسیسات احد اث شد ه د ر مسجد سلیمان به همراه د کل به یاد گار ماند ه از نخستین چاه نفت خاورمیانه و همچنین چشمه های جوشان و طبیعی نفت د ر منطقه سی برنج این شهر را به یک مکان مناسب و اید ه آل برای احد اث موزه با هدف انتقال تاریخچه شکل گیری صنعت نفت مبد ل ساخته است. از همین روی، احد اث ساختمان اصلی موزه که محل نگهد اری اشیا و اسناد  قد یمی مرتبط است د ر محل نخستین پالایشگاه نفت خاورمیانه د ر منطقه بی بیان در مراحل پایانی خود  قرار د ارد  و احد اث اجزای اصلی آن شامل پارک موزه نیروگاه تمبی و چاه شماره یک با برگزاری مناقصه د ر حال سیر مراحل اد اری است و می رود  تا با اهتمام و توجه ویژه مجموعه شرکت بهره برد اری نفت و گاز مسجد سلیمان هرچه سریع تر به بهره برد اری برسد .»
مهند س ناصری د رخصوص نقش و جایگاه این پروژه د ر رونق اقتصاد ی و اشتغال زایی منطقه می گوید : «با راه اند ازی این طرح و پروژه مهم غیرصنعتی حضور گرد شگران بسیاری را شاهد  خواهیم بود  که از اقصی نقاط ایران و جهان برای مشاهد ه تاریخچه اکتشاف نفت راهی این منطقه می شوند . حضور آنها مستلزم ایجاد  زیرساخت های مناسب از قبیل راه، فرود گاه، هتل، مهمانسراها، رستوران ها و مراکز تفریحی و گرد شگری خواهد  بود . حضور گرد شگران با ایجاد  چنین زیرساخت ها و اقد امات زیربنایی موجب توسعه گرد شگری و به وجود  آمد ن مشاغل جد ید  می شود . از طرفی د یگر وجود  موزه تضمین کنند ه ثبات حضور تورهای گرد شگری است و این، یعنی د رآمد زایی و حرکت به سمت تحول و رونق اقتصاد ی و اشتغالزایی. به همین د لیل تمامی تلاش خود  را برای هرچه سریع تر نهایی شد ن و به بهره برد اری رسید ن این طرح بزرگ غیرصنعتی به کار گرفته ایم تا خد متی د یگر و ماند گار را از صنعت همیشه خد متگزار نفت به مرد مان و شهروند ان خوب زاد گاه نفت عرضه کنیم.»

۴۹