رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
تلاش ناکام مخالفان د ولت یازد هم برای تخریب و سوءاستفاد ه از عملکرد  صنعت نفت

پایان عقب ماندگی های نفتی

پایان عقب ماندگی های نفتی

د ر چند  روز اخیر، بارها شاهد  این موضوع بود یم که اظهارات بسیاری علیه عملکرد  د ولت د ر حوزۀ صنعت نفت صورت می گیرد  که به نوعی قصد شان زیر سؤال برد ن عملکرد  د ولت د ر پروژه هایی است که د ر مرحلۀ افتتاح قرار د ارند  و البته هد ف هم آن بود ه که اجرای این طرح ها را  غیرمرتبط با عملکرد  د ولت یازد هم  جلوه د هند . د ربارۀ پروسۀ اجراشد ه برای آماد ه سازی ۶ فاز مجتمع گازی پارس جنوبی که به تازگی افتتاح شد ند ، جریان های مخالف د ولت سعی کرد ند  به نوعی آن را به د یگران نسبت د هند  و بگویند  که د ولت از عملکرد  د یگران سوء استفاد ه کرد ه است که د ر این خصوص، وزیر نفت توضیحات لازم، کامل و جامعی ارائه د هد .

        افتتاح د یگری که د ستخوش چنین رفتار ناپسند ی شد ، پالایشگاه ستاره خلیج فارس است. این پالایشگاه  اگرچه توسط وزارت نفت پشتیبانی شد  و فاز نخست آن به بهره برد اری رسید ، اما د ر برخی اظهارنظرها آن را به د ولت قبل و سپاه نسبت د اد ه‌اند ، بنابراین د رباره چنین موضوعی باید  به چند  نکته اشاره کرد :

        نخستین مسئله ای که باید  د رنظر گرفت، این است که آیا د رست است، پیمانکاری که فقط بخشی از کار را انجام د اد ه است، به تشخیص خود  و بد ون هماهنگی با کارفرما، فرماند ۀ سپاه را بیاورد  و خود  فرماند ۀ سپاه پروژه را افتتاح کند ؟ کجای چنین رفتاری صحیح است که پیمانکار، رئیسش را که اتفاقاً فرد  برجستۀ نظامی است برای افتتاح بیاورد ؟ اگر قرارگاه خاتم الانبیا پیمانکار بخشی از پروژه بود ه است، چگونه آن را به عنوان توسعه د هند ۀ پروژه معرفی می‌کنند ؟ کجای د نیا پیمانکار، پروژه را به نام خود ش تمام می‌کند ؟

        مسئلۀ د یگر، سابقۀ پروژه هاست. این پروژه د ر ابتد ا پیمانکاری از بخش خصوصی د اشته است که بسیار هم توانمند  بود ه و بسیار هم تمایل د اشت که چنین کاری را به انتها برساند . د ر د ورۀ تصد ی یک براد ر سپاهی بر وزارت نفت، این پروژه را از این پیمانکار گرفتند  و به سپاه د اد ند . سپاه هم به عنوان پیمانکار وارد  پروژه شد  تا بقیۀ کار را انجام د هد  که البته کار هم تمام شد . البته سپاه هم به تنهایی وارد  عمل نشد ، بلکه با همان پیمانکار مشارکت کرد ند  که کار را به سرانجام برسانند . به عبارتی اصلاً نیازی به آمد ن سپاه نبود ، زیرا پیمانکار کارش را  به خوبی انجام می د اد  و همان‌ها قاد ر بود ند  پروژه را به اتمام برسانند .

        آیا تا به حال شنید ه اید  پیمانکاری که با اعتبار قرارگاه مشغول به فعالیت شد ه و صرفاً باید  فعالیت های پیمانکاری کند ، بد ون هماهنگی با کارفرما، خود ش پروژه را افتتاح کند  و فرماند ه سپاه را هم بیاورد  که بگوید  این پروژه را سپاه ساخته است؟ به نظر من جابه جایی  و سوءتفاهم بزرگی اتفاق افتاد ه است که پیمانکار، موقعیت خود ش را تشخیص ند اد ه است و این را نباید  با پنهان کرد ن موضوع اشتباه بگیریم. اتفاقاً باید  بر این موضوع تأکید  کنیم پیمانکار، صرفاً پیمانکاراست؛ کارفرما، کارفرماست و سرمایه گذار هم باید  وظایف و مسئولیت های سرمایه گذاری را برعهد ه بگیرد ؛ د رواقع هر شخص و نهاد ی باید  د ر جایگاه خود ش شناخته و تعریف شود .

       اگر به این اظهارات و رفتارهایی که د ر قبال طرح های نفتی د ر حال افتتاح ازسوی د ولت انجام می‌گیرد ، نخواهیم عنوان «تلاش برای تخریب» بد هیم، واقعاً نمی د انم چه جایگزینی برای آن باید  پید ا کرد .  البته اگر مبنای اظهارات و اقد ام های اخیر را بی اطلاعی بد انیم، این رفتار که یک پیمانکار فرماند ه سپاه را د عوت کند ، قابل اغماض نیست. د ر هیچ نقطه ای از د نیا و خصوصاً د ر صنعت نفت، مشابه چنین رفتاری را نمی توان  یافت و برای آن، د لیل و برهان منطقی یافت، زیرا خلاف قاعد ه است...

 

دسته‌بندی‌ها

شخصیتها: 
ساختاری: 
جغرافیایی: 
۴۹