Advertisment سیاسی کاری می کنند | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
دکتر متصدی: برای رفع چالش  ریزگرد ها، نیازمند  فعالیت های بلند مد ت و کارشناسی هستیم

سیاسی کاری می کنند

ساسان رجبی

ساسان رجبی
ساسان رجبی
دکتر متصدی

میهمان ناخواند ۀ خوزستان، دیروز و امروز نیست که از راه رسید ه؛ مد ت هاست که هر از گاهی سری به خوزستان و د یگر استان‌های غربی می‌زند ، خود ی نشان می‌د هد  و می رود  که د وباره برگرد د . امسال اما اوضاع جوری د یگر است و با توجه به انباشت معضلات متنوع از افزایش طوبت و شدت گردوغبارها گرفته تا قطعی آب و برق، این «جور د یگر بود ن» برمی‌گرد د  به مطالبات نمایندگان مجلس و مردم که به این مسئله بیش از گذشته توجه نشان می دهند. با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر توه ویژه به معضلات اخیر خوزستان و آماده باش رئیس جمهور به کابینه برای حضور مؤثر در منطقه و د ر شرایطی که د ولت توجه ویژه‌ای به این موضوع نشان د اد ه و برنامه‌ریزی برای حلّ مشکل را د ر د ستور کار خود  قرار د اد ه است، بحث‌هایی تازه مطرح می‌شود . برخی خواستار آن هستند  که د ولت با اجرای برنامه‌ای کوتاه مدت،  معضل گرد  و غبار را یک بار برای همیشه حل کند  و این د ر حالی است که گرد  و غبار نه فقط منشأ د اخلی که منشأ منطقه‌ای و بین‌المللی نیز د ارد . بررسی نقشۀ حرکت گرد  و غبار نشان می‌د هد  نه فقط ایران و عراق و ارد ن و عربستان که مصر و شاخ افریقا نیز با این بحران د رگیرند .افزایش خواسته‌ها د ر این حوزه و ایحاد  فشار بر د ولت د ر شرایطی اتفاق می‌افتد  که د کتر سعید  متصد ی،معاون محیط  زیست  انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به هجمه‌های اخیر به سازمان محیط زیست و تشریح بروز مشکلات متعد د  د رخصوص پد ید ة گرد  و غبار د ر خوزستان و د ر پاسخ به پرسش های «مد یریت سبز» با صراحت می‏گوید : «سلامت مرد م، محلّ تسویه‌حساب‌های سیاسی نیست.»

د کتر متصد ی د ر پاسخ به این پرسش که آیا امکان حلّ این مشکل د ر زمانی یک ساله وجود  د ارد  یا خیر، می گوید : «حلّ این مشکل نیاز به برنامۀ بلندمدت د ارد  و درخواست رفع معضل گرد  و غبار د ر مد ت یک سال از سازمان حفاظت محیط زیست، یا بیانگر نگرش غیرتخصصی آنها و ند اشتن اطلاعات علمی د ر این زمینه است یا بیانگر غرض‌ورزی شخصی و سیاسی افراد ی است که سلامت مرد م و محیط زیست را بهانه‌ای برای د ستیابی به د یگر اهد اف خود  می‌دانند.»

فرصت طلبی ممنوع!

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با طرح این پرسش که کسانی که امروز خود  را صد ای رسای مرد م خوزستان معرفی می‌کنند ، چرا د ر ۸ سال دولت های نهم و دهم که وضعیت محیط زیست کشور و استان خوزستان شرایط اسفناکی را تجربه می‌کرد ، هیچ واکنشی د ر این زمینه نداشتند ، ادامه می دهد: «عزم جدّی د ولت و سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه‌ریزی و اقد ام برای کاهش آثار پد ید ة گرد  و غبار د ر کشور است و دولت، خد مت به مرد م را وظیفۀ خود  می‌د اند ، اما اینکه عده‌ای بخواهند  با فرصت‌طلبی، مرد م را ابزار رسید ن به اهد اف خود  قرار د هند ، قابل قبول نیست.»
او با اشاره به اینکه مرد م صبور خوزستان به خوبی تشخیص می‌د هند  که اد عای حلّ مسائل زیست محیطی د ر بازة زمانی کوتاه مد ت و باتوجه به شرایط خشکسالی در کشور، اد عای غیرکارشناسی است، تصریح می کند: «ساکتین سال‌های گذشته بهتر است به جای فرافکنی، تلاش کنند  با حفظ آرامش جامعه و پرهیز از تشویش اذهان عمومی، د ر تبد یل برنامه‌ریزی‌ها و اهد اف تعیین شد ه به نتایج مثبت و کمک‌رسانی به د ولت و کلیۀ د ستگاه‌های اجرایی مرتبط، مسئول و متوجه باشند  که سازمان حفاظت محیط زیست، تنها متولی این امر نیست. آنچه امروز د ر استان خوزستان شاهد  هستیم، محصول بی‌تد بیری و بی توجهی به مسئلة محیط زیست د ر سال‌های گذشته است.»

 

بی توجهی د ولت گذشته به هورالعظیم
چالش ریزگرد های خوزستان، بحرانی زیست‌محیطی به شمار می رود که سال‌هاست خوزستان و استان‌های غربی را د رگیر کرد ه است. هرچند  بسیاری از بررسی‌ها د لالت از ورود  بخشی از گرد  و عبار از عراق به د اخل ایران د ارد ، اما برخی خشک شد ن تالاب هورالعظیم راچالش ریزگرد های خوزستان، بحرانی زیست‌محیطی به شمار می رود که سال‌هاست خوزستان و استان‌های غربی را د رگیر کرد ه است. هرچند  بسیاری از بررسی‌ها د لالت از ورود  بخشی از گرد  و غبار از عراق به د اخل ایران د ارد ، اما برخی خشک شد ن تالاب هورالعظیم را یکی از مهم‌ترین د لایل بروز این بحران می‌د انند  و معتقد ند  باید  فکری به حال این تالاب شود . د کتر متصد ی از موفقیت آمیز بودن برنامه‌ریزی ها برای آبگیری تالاب هورالعظیم خبر می‌د هد  و می‌گوید : «اقد امات لازم برای این طرح در د ستور کار قرار گرفت و خوشبختانه وضعیت نابسامان آن در مقایسه با گذشته، بهبود یافته است.» نه فقط متصد ی که د یگر مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس این سازمان نیز بخش مهمی از گرد  و غبار را ناشی از خشکی هورالعظیم می‌دانند ؛ تالابی که میان ایران و عراق مشترک است و جنگ، بد نش را چنان رنجور کرد  که د یگر د لخوشی مرد مان منطقه نیست، بلکه روی د یگرش را به آنها نمایانده است.

 

کوتاهی های وزارت نفت
می‌گویند  بخشی از فعالیت‌های وزارت نفت نیز د ر خشکی این تالاب بی‌تأثیر نبود ه است و آنها که امروز د ر سازمان حفاظت محیط زیست حضور د ارند،  دربارة تذکرهای آن روزها سخن می‌گویند . با گسترد ه ترشد ن ابعاد  مشکلات ناشی از ریزگرد ها، اما مد یرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، با اشاره به اینکه وزارت نفت براساس تعهد  خود  با سازمان مراتع و جنگل‌ها موظف بود  ۲۰۰ هزار هکتار از مناطق مستعد  کانون ریزگرد  د ر خوزستان را تثبیت کند ، می گوید : «د ر حال حاضر حدود ۸ هزار هکتار تثبیت شد ه‌است، یعنی وزارت نفت فقط به ۴ د رصد  از تعهد  خود  برای تثبیت کانون ریزگرد ها ر خوزستان از طریق مالچ‌پاشی عمل کرد ه‌است.»

 

سند ی برای تعامل د ستگاه های اجرایی
آن‌طور که از شواهد  امر پید است، قرار است «سند  ملّی مقابله با پد یدۀ گرد  و غبار» پایانی باشد بر مناقشات و آغازی هدفمند برای اقدامات کارشناسی برای مدیریت و رفع بحران های ناشی از حضور این میهمانان ناخوانده. به د لیل اختلاف نظرهایی که میان د انشگاهیان، صاحب‌نظران و متخصصان این موضوع د رخصوص منبع و منشأ ریزگردها و میزان اثرگذاری آنها وجود  د ارد ، این سند  می‌تواند  نقطۀ توافق و تعامل میان افراد و گروه های مختلف برای عملیات اجرایی قرار گیرد  و تخصیص منابع اعتباری محدود  به گونه‌ای باشد  که بیشترین اثرگذاری را د اشته باشد . بد ون ترد ید  وزارت نفت نیز مسئولیت‌هایی را برای احیای منطقه‌ای که خون اقتصاد ایران از د لش می‌جوشد  عهده‌د ار خواهد  شد . نفت‌خیز بود ن خوزستان، آن‌طور که از شواهد  امر پید است، قرار است «سند  ملّی مقابله با پد یدۀ گرد  و غبار» پایانی باشد بر مناقشات و آغازی هدفمند برای اقدامات کارشناسی برای مدیریت و رفع بحران های ناشی از حضور این میهمانان ناخوانده. به د لیل اختلاف نظرهایی که میان د انشگاهیان، صاحب‌نظران و متخصصان این موضوع د رخصوص منبع و منشأ ریزگرد ها و میزان اثرگذاری آنها وجود  د ارد ، این سند  می‌تواند  نقطۀ توافق و تعامل میان افراد و گروه های مختلف برای عملیات اجرایی قرار گیرد  و تخصیص منابع اعتباری محد ود  به گونه‌ای باشد  که بیشترین اثرگذاری را د اشته باشد . بد ون ترد ید  وزارت نفت نیز مسئولیت‌هایی را برای احیای منطقه‌ای که خون اقتصاد ایران از د لش می‌جوشد  عهد ه‌د ار خواهد  شد . نفت‌خیز بود ن خوزستان، خود  د لیل محکمی است بر اینکه نفت و نیرو و سایر د ستگاه‌ها در اقدامی منسجم وارد  عمل شوند . اما به راستی آیا می توان این میهمانان ناخواند ه را با اقد امات کارشناسی و و حمایت های د ولت، د ر آیند ه‌ای نه چند ان د ور بد رقه کرد و روی خوش زندگی را به مردم خوزستان برگرداند ؟
 

دسته‌بندی‌ها

۴۹