Advertisment تشنگی استان نفت و آب | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
روایت «گاردین» از بحران تغییرات آب و هوایی در خوزستان

تشنگی استان نفت و آب

تشنگی استان نفت و آب

«آسمان آبی د ر خوزستان، تیره شد ه است، برخی روزها هم رنگی طلایی، اما پر گرد وغبار به خود  می گیرد . البته برخی از روزها هم می‌توان یک رنگ سبز د رخشان را نیز مشاهد ه کرد  که تقریباً شبیه یک تالاب است. د ر یک لحظه ممکن است اینطور تصور شود  که قرار است باران ببارد ، د ر حالی که د مای هوا کاهش می یابد  و این، باد  است که د ر سراسر شهر وزید ن می گیرد ؛ درست زمانی که طوفانی از گرد  و غبار، رخ می‌نمایاند . د ر چنین لحظاتی است که غباری تیره ظاهر خواهد  شد  و د یگر آسمان و خورشید  قابل مشاهد ه نخواهند  بود .» این، روایت خبرنگار «گارد ین» است از وضعیت و حال و هوای ماه های گذشته د ر خوزستان: «د ر اد اره‌ها، خانه‌ها و مد ارس، مرد م به سرعت د ر و پنجره‌ها و همه د ریچه‌ها را می‌بند ند . تا حد ود ی همه وحشت زد ه هستند ؛ هرچند  آنها به آ  ژیرهای هشد ار د ر زمان جنگ عاد ت د اشتند . خوزستان که د ر جنوب غربی ایران واقع شد ه است، د ر خلال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ که ایرانیان د رگیر جنگ با عراق بود ند ، خط مقد م جبهه های جنگ محسوب می‌شد  و این روزها، خط مقد م گرد  و غبار و آلود گی هوا.»

طوفان‌ گرد  و غبار د ر خوزستان که د ر چند  ماه اخیر شهرهای اهواز، سوسنگرد  و د زفول را فرا گرفته‌، پد ید ه جد ید ی نیست. این طوفان‌ها که د ر سال‌های اخیر د ر مقیاس کوچک‌تری د ر این منطقه رخ می‌د اد ند ، ناشی از عومل مختلفی هستند  که بخشی از آن فراتر از مرزهای وسیع عراق و ایران است که از نظر تغییرات آب و هوایی به یکد یگر مرتبط می شوند . مناطق پرآب هورالعظیم و شاد گان و همچنین رود های کارون، کرخه و جراحی، از منابع عمد ۀ آبی د ر این استان هستند  که د ر حال حاضر، خالی شد ه و سطحی از فاضلاب‌های سمّی خطرناک جای این آب را گرفته است.

خشکسالی استان نفت و آب

فقد ان رطوبت د ر این مناطق باعث بلند شد ن گرد  و غبار د ر هنگام وزید ن باد  می‌شود  و این د ر حالی است که خوزستان نه تنها یکی از استان‌های نفت‌خیز ایران محسوب می شود ، بلکه روی زمین‌های حاصل خیز و پر آب نیز واقع شد ه است. د ر این منطقه بیش از یک میلیون هکتار زمین کشاورزی موجود  است که د ر فصل‌های سرد  سال، بسیاری از محصولات ایران را تأمین می‌کنند ، اما باتوجه به خشکسالی‌های اخیر، این صنعت د ر خوزستان د ر حال احتضار است. د ر اوایل قرن بیستم که شرکت‌های ایرانی و انگلیس د ر این شهر مستقر بود ند ، کشتی‌ها روی کارون بین اهواز و شوشتر حرکت می‌کرد ند  و حتی برخی از مسافران از طریق کشتی و از روی این رود خانه به شهرهای مقد س مسلمانان د ر عراق می‌رفتند . اما حالا اگر از بالای پل ناد ری د ر اهواز به کارون نگاه کنید ، فقط یک تالاب سبزرنگ می‌بینید . زباله‌های صنعتی و فاضلاب‌های شهرهای د ر حال رشد  مثل اهواز، ملاثانی و شوشتر راهی کارون می شوند . تا پیش از خشک شد ن کارون، آب از این رود خانه به استان‌های د یگر نیز کانال‌کشی شد ه بود . د ر رژیم گذشته، نخستین تونل برای جلوگیری از خشک شد ن زایند ه‌رود  د ر اصفهان کشید ه شد . از آن زمان لوله‌ها و آبراه‌های متعد د ی به سمت د یگر شهرها همچون قم، یزد ، کرمان و کانال‌های جد ید  اصفهان کشید ه شد ه‌اند .

وضعیت قرمز برای ‌موطن د و منبع بزرگ آبی

د ر حالی که وضعیت ناهنجاری د ر استان خوزستان حاکم است احمد  ساوری، استاد  د انشگاه صنعتی خرمشهر، اعلام کرده بود که د ر اواسط د هۀ ۱۹۹۰، عمق آب د ر تالاب هورالعظیم به ۱۰ متر می‌رسید  و د ر بیشه‌های طبیعی اطراف آن تا ۱۳ متر نیز بالا می آمد، اما مقاد یر زیاد ی آب برای استخراج نفت از بین رفته است. تخریب محیط زیست، بد ون ترد ید  با این طوفان‌های گرد  و غبار ارتباط د ارد .  او معتقد  است که د ولت احمد ی‌نژاد  اصرار د اشت منشأ این طوفان‌های گرد  و غبار از خارج کشور است. هرچند  د ر سال جاری، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد  که بیشتر این گرد  و غبار از ایران می‌آید . د لاور نجفی، یکی از مسئولان سابق منطقه نیز به رسانه‌های محلی گفته است که خشک شد ن هورالعظیم، یکی از د لایل طوفان گرد  و غبار د ر ایران است که آب خود  را برای استخراج نفت از د ست د اد ه است.

 

۴۹