رفتن به محتوای اصلی

افسانه ای که باطل شد؛ کیهان مساوی با نظام نیست

شاید این ۴۸ ساعت آقای شریعتمداری را به این نتیجه برساند که ۲۴ سال مدیریت کیهان کافی است و بهتر است به موسسه ای متعلق به خودش منتقل شود و هزینه نوشته ها و مواضع خود را به نظام بار نکند.