رفتن به محتوای اصلی

یگانگی در داخل و یارگیری در خارج

عکس‌العمل ما می تواند اتحاد و یگانگی در داخل و یارگیری در محیط بین‌المللی باشد. ما باید پیشبرد اهداف خود را به دستگاه دیپلماسی بسپاریم و گرنه خارج از این دستگاه نمی توان با تهدید و ارعاب کار خود را پیش ببرم و باید از قدرت نرم خود استفاده کنیم.