رفتن به محتوای اصلی

مسیر استقلال برای تکرار معجزه؛ کپی پارسال؟

گرچه نتایج استقلال این فصل قابل مقایسه با فصل گذشته نیست اما این تیم فقط یک امتیاز کمتر از استقلال پارسال دارد

  1. صفحه اصلی