Advertisment معرفی کتاب: دانشمندان دوران هیتلر: سیاست و جامعهٔ فیزیکدانان رایش سوم | سایت اینترنتی یک پزشک (یک پزشک) | تازه‌های انرژی ایران

معرفی کتاب: دانشمندان دوران هیتلر: سیاست و جامعهٔ فیزیکدانان رایش سوم

در یک برهه از تاریخ آلمان مستبدترین "پیشوا" و مستعدترین فیزیکدانان هم زمان می‌شوند. این تقارن نامیمون منشأ پیدایش مسایلی می‌شود که به کشاکش این دو قطب می‌انجامد. فیزیکدانان آلمان در برج عاجی می‌زیستند که نه سیاست را با آنان کاری بود و نه خود آنان کاری به سیاست داشتند، با این نگرش "خام" یک‌باره با حکومتی رو به رو شدند که همه چیز را منحصراً از دریچهٔ سیاست می‌دید. دانشمندان (و در این مورد خاص فیزیکدانان) نخست باید ورود این مهمان تازه را به دنیای خود می‌پذیرفتند (یا نمی‌پذیرفتند) و سپس بر اساس دیدگاه حرفه‌ای و بینش شخصی خود رد قبال آن موضع‌گیری می‌کردند.

رویکرد فیزیکدانان به حکومت نازی‌ها متفاوت بود: جمع کثیری از آنان جلای وطن کردند، خواه از سر ناگزیری و خواه برای به در بردن گلیم خویش؛ انیشتین و بور و کورانت از این دست بودند.