رفتن به محتوای اصلی

وزیر عربستانی،لبنان را تهدید کرد

ثامر السبهان وزیر مشاور در امور خلیج فارس عربستان گفت که کشورش اقداماتی شدیدتر علیه لبنان اتخاذ خواهد کرد تا به زعم وی اوضاع در این کشور به حالت طبیعی خود برگردد.