Advertisment فصل چهارم کاوشهای باستان شناسی قلعه ایرج آغاز شد | خبرگزاری مهر (مهر) | تازه‌های انرژی ایران

فصل چهارم کاوشهای باستان شناسی قلعه ایرج آغاز شد

فصل چهارم کاوشهای باستان شناسی قلعه ایرج پیشوا یکی از بزرگترین استقرارگاه های تاریخی با هدف تشخیص چگونگی ارتباط ساختارهای این قلعه با یکدیگر، کاربری آنها و در نهایت کاربری اصلی قلعه آغاز شد.