رفتن به محتوای اصلی

نماز اول وقت به جای پاسخ تلفن رئیس جمهور

شهید «علی اخوین انصاری» استاندار شهید گیلان توجه ویژه ای به نماز اول وقت داشت به طوری که یکبار وقت نماز بدون توجه به تلفن رییس جمهوری وقت (بنی صدر) گفت: وقت نماز است بعدا خودم تماس می گیرم. ]]>