Advertisment تجمع فولکس‌بیتل‌های رنگارنگ | روزنامه دنیای خودرو | تازه‌های انرژی ایران

تجمع فولکس‌بیتل‌های رنگارنگ

اخبار خودرو
بیتل‌ها خودروهایی هستند که به‌راحتی می‌توان با آنها مسافرت رفت. حتی برخی دوستان خودرو را کابوتاژ کرده و به مسافرت خارج کشور می‌روند.
متن کاملمطلب تجمع فولکس‌بیتل‌های رنگارنگ منتشر شده در سایت اخبار خودرو.